Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 36, 37


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. a) Diện tích hình A... diện tích hình B...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Tìm \(x\) :

a) \(x+3478 =9296\)

b) \(x \times 3 =4278\)

c) \(x:5=1316\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + &3478 = 9296\\&x = 9296-3478\\&x = 5818\end{array}\)

 \(\begin{array}{l}x \times &3 = 4278\\&x= 4278:3\\&x = 1426\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:&5 = 1316\\&x = 1316 \times 5\\&x = 6580\end{array}\)

Câu 6

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Diện tích hình A  …… diện tích hình B.

Diện tích hình B  …… diện tích hình C.

b) Hình có diện tích lớn nhất là hình  ……

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông của các hình A; B; C.

- So sánh rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Hình A có 8 ô vuông; hình B có 7 ô vuông và hình C có 7 ô vuông.

a) Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

    Diện tích hình B bằng diện tích hình C.

b) Hình có diện tích lớn nhất là hình A. (Vì 8 > 7)

Câu 7

Viết vào ô trống cho thích hợp:

Phương pháp giải:

- Viết số từ cách đọc đã cho.

- Đơn vị xăng-ti-mét vuông được kí hiệu là cm2.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

- Hình A gồm  …… ô vuông 1cm2

Diện tích hình A bằng  ……

- Hình B gồm  …… ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng  ……

- So sánh diện tích hình A và diện tích hình B:

Diện tích hình A  …… diện tích hình B.

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông của hình A và hình B rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

So sánh rồi điền từ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Hình A gồm 12 ô vuông 1cm2

Diện tích hình A bằng 12 cm2.

- Hình B gồm 9 ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng 9 cm2.

- So sánh diện tích hình A và diện tích hình B:

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

Vui học

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Em đoán xem : Hình có diện tích phần tô đậm lớn nhất là hình ....

Hình có diện tích phần tô đậm bé nhất là hình ....

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ và nhận xét hình nào có diện tích tô đậm lớn nhất hoặc bé nhất.

(Hình nào có phần tô màu càng nhiều thì diện tích phần đó càng lớn)

Lời giải chi tiết:

Hình có diện tích phần tô đậm lớn nhất là hình C.

Hình có diện tích phần tô đậm bé nhất là hình A.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 33 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 35 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay