Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 với lời giải chi tiết. Câu 4. Có 30 chiếc cốc xếp đều vào 5 hộp. Hỏi để xếp 48 chiếc cốc thì cần mấy hộp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}10913 \times 7\\23107 \times 4\\69780:5\\33624:8\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép nhân; chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Có 12 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 3 bông, cần ……. lọ.

b) Có 15 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 5 bông, cần ……. lọ.

Phương pháp giải:

Lấy số bông hoa chia cho số bông hoa của một lọ để tìm được số lọ.

Lời giải chi tiết:

a) Có 12 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 3 bông, cần 4 lọ. (Vì 12 : 3 = 4)

b) Có 15 bông hoa cắm đều vào mỗi lọ 5 bông, cần 3 lọ. (Vì 15 : 5 = 3)

Câu 3

Có 30kg gạo đựng đều trong 6 túi. Hỏi 20kg gạo đựng trong mấy túi như thế?

Tóm tắt:

30kg: 6 túi

20kg: ……. túi?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng gạo của một túi.

- Tính số túi để đựng hết 20 kg gạo.

Lời giải chi tiết:

Một túi đựng được số ki-lô-gam gạo là:

30 : 6 = 5 (kg)

20kg gạo đựng trong số túi là:

20 : 5 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi.

Câu 4

Có 30 chiếc cốc xếp đều vào 5 hộp. Hỏi để xếp 48 chiếc cốc thì cần mấy hộp như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

30 chiếc cốc : 5 hộp

48 chiếc cốc : ... hộp ?

- Tìm số cốc ở mỗi hộp.

- Tìm 48 chiếc cốc xếp được vào mấy hộp.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số chiếc cốc là :

30 : 5 = 6 (cốc)

48 chiếc cốc thì cần số hộp như thế là :

48 : 6 = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp.

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 50, 51, 52

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 50, 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 7. Có 24 lít mặt ong rót đều vào 6 can. Hỏi có 60 lít mật ong thì đựng ....

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay