Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 46


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 46 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}32418 \times 3\\12014 \times 6\\11209 \times 8\\16071 \times 5\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép nhân: Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{32418}\\3\end{array}}}{{\,\,\,97254}}\)

\(\dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{12014}\\6\end{array}}}{{\,\,\,72084}}\)

\(\dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{11209}\\8\end{array}}}{{\,\,\,89672}}\)

\(\dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{16071}\\5\end{array}}}{{\,\,\,80355}}\)

Câu 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

11316

13081

10703

Thừa số

6

7

9

Tích

 

 

 

Phương pháp giải:

Tìm tích bằng cách thực hiện phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

11316

13081

10703

Thừa số

6

7

9

Tích

67896

91567 

96327

Câu 3

Câu 3. Tính nhẩm:
\(\begin{array}{l}
12000 \times 4 = \ldots \\
3000 \times 4 = \ldots \\
4000 \times 3 = \ldots \\
25000 \times 2 = \ldots
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm số hàng nghìn; hàng trăm nhân với thừa số thứ hai rồi viết vào tận cùng của kết quả các chữ số 0.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
12000 \times 4 = 48000 \\
3000 \times 4 = 12000 \\
4000 \times 3 = 12000 \\
25000 \times 2 = 50000 
\end{array}\)

Câu 4

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(10203 + 12345 \times 6 =  \ldots \)

b) \(\left( {24680 - 1975} \right) \times 3 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của biểu thức theo thứ tự:

- Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 10203 + 12345 x 6

=  10203 + 74070

=  84273

b) (24680 – 1975) × 3

=  22 705 × 3

= 68 115

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 47, 48

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 8. Có 12 480l nước mắm, số lít nước mắm bằng ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay