Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 25, 26, 27


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 25, 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 5. Có 4 can chứa 20 lít nước mắm. Hỏi 9 can như thế chứa được bao nhiêu lít nước mắm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Có 4 can chứa 20 lít nước mắm. Hỏi 9 can như thế chứa được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

- Tính số lít nước mắm của 1 can.

- Tính số lít nước mắm của 9 can.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 can: 20 lít

9 can: ... lít?

Bài giải

Mỗi can đựng số lít nước mắm là:

\(20 : 4 = 5\) (l)

9 can như thế chứa được số lít nước mắm là:

\(5 × 9 = 45\) (l)

Đáp số: \(45\) l.

Câu 6

Trường Tiểu học Thăng Long tổ chức cho 1500 bạn đi tham quan tại 5 địa điểm khác nhau, mỗi nơi cần 6 xe. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu bạn ? Biết rằng số bạn được chia đều ra các xe.

Phương pháp giải:

- Tính số học sinh của mỗi địa điểm.

- Tính số học sinh mỗi xe chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1500 bạn: 5 địa điểm

Mỗi địa điểm: 6 xe

Mỗi xe: ... bạn?

Bài giải

Mỗi địa điểm có số học sinh đến tham quan là:

\(1500 : 5 = 300\) (học sinh)

Mỗi xe chở được số học sinh là:

\(300 : 6 = 50\) (học sinh)

Đáp số: \(50\) học sinh.

Câu 7

Bạn Mai mua 3 tập giấy tô màu hết 7500 đồng. Hỏi nếu bạn Mai mua 5 tập giấy tô màu như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tính giá tiền của một tập giấy.

- Tìm giá tiền của 5 tập giấy tô màu như thế.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 tập giấy: 7500 đồng

5 tập giấy: ... đồng?

Bài giải

Một tập giấy tô màu có giá tiền là:

\(7500 : 3 = 2500\) (đồng)

Mua ba tập giấy tô màu như thế thì hết số tiền là:

\(2500 × 5 = 12500\) (đồng)

Đáp số: \(12500\) đồng.

Câu 8

Bi mua một chiếc bút chì giá 4500 đồng và một chiếc thước kẻ giá 5000 đồng. Bi đưa cho bác bán hàng 10 000 đồng. Hỏi bác bán hàng phải trả lại cho Bi bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền Bi đã dùng để mua bút chì và thước kẻ.

- Tính số tiền cô bán hàng phải trả lại.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bút chì: 4500 đồng

Thước kẻ: 5000 đồng

Đưa: 10000 đồng

Trả lại: ... đồng?

Bài giải

Giá tiền của một chiếc bút chì và một chiếc thước kẻ là:

\(4500 + 5000 = 9500\) (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại Sơn số tiền là:

\(10000 – 9500 = 500\) (đồng)

Đáp số: \(500\) đồng.

Vui học

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Su có một tờ 10 000 đồng.

Su mua được ba món đồ là: ……

Su còn lại số tiền là: ……

Phương pháp giải:

- Tìm tổng giá trị của ba món đồ trong bốn món đã cho sao cho tổng đó nhỏ hơn hoặc bằng 10 000 đồng.

- Tìm số tiền còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Su mua được ba món là: Một thước kẻ giá 4000 đồng; nhãn vở giá 3000 đồng và bóng bay giá 2000 đồng.

Số tiền bạn dùng hết là:

\(4000 + 3000 + 2000 = 9000\) (đồng)

Su còn lại số tiền là:

\(10 000 – 9000 = 1000\) (đồng).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 1. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ? Nối hai đồng hồ đó với nhau...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay