Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 29, 30, 31


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 29, 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 4. Huy có 10 000 đồng, Huy mua 2 viên tẩy và 1 cái compa. Biết giá 1 viên tẩy ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Dưới đây là bảng thống kê số người trong gia đình của bốn bạn :

Bốn gia đình được ghi trong bảng là gia đình bạn ....., gia đình bạn ....., gia đình bạn ....., gia đình bạn ....

a) Gia đình bạn Hoa có .... người; gia đình bạn Hoàng có .... người.

b) Gia đình bạn Yến ít hơn gia đình bạn Huy ... người.

Phương pháp giải:

- Đọc các thông tin trong bảng.

- Tìm số người trong mỗi gia đình.

- Tìm số người gia đình bạn Yến ít hơn gia đình bạn Huy.

Lời giải chi tiết:

Bốn gia đình được ghi trong bảng là gia đình bạn Hoa, gia đình bạn Hoàng, gia đình bạn Huy, gia đình bạn Yến.

a) Gia đình bạn Hoa có 4 người; gia đình bạn Hoàng có 3 người.

b) Gia đình bạn Yến ít hơn gia đình bạn Huy 2 người.

Câu 6

Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của các lớp khối 3 trường Tiểu học Đoàn Kết :

a) Lớp 3A1 có ... học sinh, Lớp 3A2 có .... học sinh.

b) Lớp 3A4 có nhiều hơn lớp 3A5 .... học sinh.

c) Tổng số học sinh của 5 lớp khối 3 là .... học sinh.

Phương pháp giải:

a) Đọc số liệu có trong bảng thống kê rồi điền số thích hợp.

b) Lấy số học sính lớp 3A4 trừ đi số học sinh lớp 3A5.

c) Tính tổng số học sinh của 5 lớp.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp 3A1 có 35 học sinh, Lớp 3A2 có 34 học sinh.

b) Lớp 3A4 có nhiều hơn lớp 3A5 hai học sinh.

c) Tổng số học sinh của 5 lớp khối 3 là 171 học sinh.

Câu 7

Trong đợt quyên góp sách, vở, bút để ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, các lớp ở khối lớp 3 đã quyên góp được như sau :

Lớp 3A1 : 38 quyển vở, 35 chiếc bút, 21 quyển sách.

Lớp 3A2 : 37 quyển vở, 36 chiếc bút, 24 quyển sách.

Lớp 3A3 : 42 quyển vở, 31 chiếc bút, 27 quyển sách.

Lớp 3A4 : 40 quyển vở, 35 chiếc bút, 23 quyển sách.

Lớp 3A5 : 38 quyển vở, 32 chiếc bút, 25 quyển sách.

Hãy viết số thích hợp vào bảng thống kê số sách, vở, bút đã quyên góp được của khối lớp 3 dưới đây :

Phương pháp giải:

Đọc các thông tin bài toán đã cho rồi điền số thích hợp vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Dưới đây là bảng thống kê số lít nước mắm và số lít dầu ăn của một cửa hàng đã bán được trong 4 tháng cuối năm trước :

Nhìn vào bảng thống kê, hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Tháng bán được ít nước mắm nhất là tháng .....

b) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là ......

c) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít dầu ăn là ....

Phương pháp giải:

- Đọc số liệu trong bảng đã cho.

- Tính tổng số lít nước mắm hoặc dầu ăn trong 4 tháng của cửa hàng đó.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng bán được ít nước mắm nhất là tháng 11.

b) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là 525 lít.

(Vì 126 + 137 + 110 + 152 = 525 lít)

c) 4 tháng cửa hàng đó bán được số lít dầu ăn là 866 lít.

(Vì 210 + 241 + 190 + 225 = 866 lít)

Vui học

Em hãy thống kê rồi ghi số tuổi, chiều cao, cân nặng của từng người trong gia đình em vào bảng sau :

Phương pháp giải:

Hỏi thông tin của các thành viên trong gia đình em rồi điền số liệu vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Em có thể tham khảo bảng sau :

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 26 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28, 29

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? a) Bạn Hoa có một tờ giấy...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay