Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 52, 53


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 15 câu 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x:\)

\(x \times 5 = 165\)

\(336:x = 8\)

\(6 \times x = 564\) 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x \times 5 = 165\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 165:5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 33\end{array}\)

\(\begin{array}{l}336:x = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 336:8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 42\end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 \times x = 564\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 564:6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 94\end{array}\)

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Có 245m vải. May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Như vậy có thể may được ….. bộ quần áo và còn thừa ….. m vải.

Phương pháp giải:

Lấy số mét vải chia cho số mét vải cần dùng để may một bộ quần áo, thương là số bộ quần áo may được, số dư là số mét vải còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 245 : 3 = 81 (dư 2)

Vậy từ 245 m vải có thể may được 81 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Bài 4

Giải bài toán: Mỗi cửa hàng có 450kg gạo tẻ, số gạo tẻ nhiều gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng của gạo nếp.

- Tìm khối lượng của cả hai loại gạo.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

450 : 3 = 150 (kg)

Cửa hàng đó có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

450 + 150 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 53, 54, 55

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 15 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 53, 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết tiếp vào ô trống để hoàn thành bảng nhân (theo mẫu)...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay