Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 1. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ? Nối hai đồng hồ đó với nhau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? Nối hai đồng hồ đó với nhau.

Phương pháp giải:

- Đọc giờ của đồng hồ kim.

- Tìm giờ buổi chiều bằng cách lấy số giờ vừa tìm được cộng với 12 rồi nối với đồng hồ điện tử thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Theo thứ tự từ trái sang phải, các đồng hồ kim đang chỉ lần lượt:

11 giờ 25 phút chiều hay 23 giờ 25 phút.

3 giờ 43 phút đêm hay 15 giờ 43 phút.

5 giờ 07 phút đêm hay 17 giờ 07 phút.

Câu 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hoa đi từ nhà đến trường hết:

A. 15 phút              B. 27 phút

C. 32 phút              D. 42 phút

Phương pháp giải:

- Đọc giờ trên hai đồng hồ.

- Tìm khoảng thời gian giữa hai đồng hồ đó.

Lời giải chi tiết:

Hoa đi học lúc 6 giờ 45 phút; Hoa đến trường lúc 7 giờ 27 phút.

Hoa đi từ nhà đến trường hết 15 + 27 = 42 phút.

Đáp án cần chọn là D.

Câu 3

5 thùng dầu ăn như nhau có tất cả 60 chai dầu ăn. Nếu lấy 3 thùng dầu ăn như thế thì được bao nhiêu chai dầu ăn ?

Phương pháp giải:

- Tính số chai dầu ăn của một thùng.

- Tính số chai dầu ăn trong 3 thùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 thùng: 60 chai

3 thùng: ... chai?

Bài giải

Mỗi thùng dầu ăn có số chai dầu là :

   60 : 5 = 12 (thùng)

3 thùng dầu ăn như thế có số chai dầu ăn là :

   12 x 3 = 36 (thùng)

           Đáp số : 36 thùng.

Câu 4

Có 3 xe như nhau chở được tất cả 2550 thùng hàng. Với 5 xe như thế chở được .... thùng hàng.

Phương pháp giải:

- Tìm số thùng hàng của mỗi xe.

- Tìm số thùng hàng của 5 xe.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 xe: 2550 thùng hàng

5 xe: ... thùng hàng?

Bài giải

Mỗi xe chở được số thùng hàng là:

\(2550 : 3 = 850\) (thùng)

Sáu xe như thế chở được số thùng hàng là:

\(850 × 5 = 4250\) (thùng)

Đáp số: \(4250\) thùng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 25, 26, 27

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 25, 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 5. Có 4 can chứa 20 lít nước mắm. Hỏi 9 can như thế chứa được bao nhiêu lít nước mắm...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay