Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu (tiết 1) trang 18, 19 Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Số vịt ở trên bờ hơn số vịt ở dưới ao bao nhiêu con ? Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Cây bưởi có 14 quả. Rô-bốt đã hái 4 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi? Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Rùa nâu 16 tuổi, rùa vàng 12 tuổi, rùa xám 10 tuổi. a) Rùa vàng hơn rùa xám mấy tuổi? b) Rùa vàng kém rùa nâu mấy tuổi? Có 35 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. Hỏi hoa hồng hơn hoa cúc bao nhiêu bông?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Số vịt ở trên bờ hơn số vịt ở dưới ao bao nhiêu con?

Bài giải

Số vịt trên bờ hơn số vịt dưới ao là:

..... - ..... = ..... (con)

Đáp số: .... con vịt

Phương pháp giải:

- Đếm số con vịt trên bờ và dưới ao.

- Lấy số vịt trên bờ trừ số vịt dưới ao ta tìm được số vịt trên bờ hơn số vịt dưới ao bao nhiêu con.

Lời giải chi tiết:

Số vịt trên bờ hơn số vịt dưới ao là:

8 - 5 = 3 (con)

Đáp số: 3 con vịt

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Cây bưởi có 14 quả. Rô-bốt đã hái 4 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

Số bưởi còn lại trên cây là:

..... - ..... = ..... (quả)

                            Đáp số: ...... quả bưởi

Phương pháp giải:

Để tính số bưởi còn lại trên cây ta lấy số quả bưởi ban đầu trừ số quả bưởi đã hái rồi viết phép tính vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Số bưởi còn lại trên cây là:

14 - 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả bưởi

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Rùa nâu 16 tuổi, rùa vàng 12 tuổi, rùa xám 10 tuổi.

a) Rùa vàng hơn rùa xám mấy tuổi?

Bài giải

Rùa vàng hơn rùa xám số tuổi là:

..... - ...... = ...... (tuổi)

Đáp số: ...... (tuổi)

b) Rùa vàng kém rùa nâu mấy tuổi?

Bài giải

Rùa vàng kém rùa nâu số tuổi là:

...... - ..... = ...... (tuổi)

Đáp số: ..... tuổi

Phương pháp giải:

a) Để tính số tuổi rùa vàng hơn rùa xám ta lấy số tuổi rùa vàng trừ số tuổi rùa xám.

b) Để tính số tuổi rùa vàng kém rùa nâu ta lấy số tuổi rùa nâu trừ số tuổi rùa vàng.

Lời giải chi tiết:

a)

Rùa vàng hơn rùa xám số tuổi là:

12 - 10 = 2 (tuổi)

Đáp số: 2 (tuổi)

b)

Rùa vàng kém rùa nâu số tuổi là:

16 - 12 = 4 (tuổi)

Đáp số: 4 tuổi

Bài 4

Có 35 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. Hỏi hoa hồng hơn hoa cúc bao nhiêu bông?

Phương pháp giải:

Để tính hoa hồng nhiều hơn hoa cúc bao nhiêu bông ta lấy số hoa hồng trừ số hoa cúc.

Lời giải chi tiết:

Hoa hồng nhiều hơn hoa cúc số bông là

35 – 20 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông hoa

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay