Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 12: Bảng trừ (qua 10) (tiết 2) trang 50 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính nhẩm. 11 – 4 = .... 15 – 7 = .... 11 – 8 = .... 18 – 9 = .... 14 – 6 = .... 12 – 7 = .... 13 – 5 = .... 16 – 9 = ..... 17 – 9 = .... Tính nhẩm a) 15 – 5 – 4 = .... b) 13 – 3 - 4 = c) 12 – 2 – 6 = 15 – 9 = 13 – 7 = 12 – 8 = Có 13 bạn và 8 quả bóng, mỗi bạn lấy một quả. Hỏi có bao nhiêu bạn không lấy được bóng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

11 – 4 = ....                             15 – 7 = ....                             11 – 8 = ....

18 – 9 = ....                             14 – 6 = ....                             12 – 7 = ....

13 – 5 = ....                             16 – 9 = .....                            17 – 9 = ....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

11 – 4 = 7                              15 – 7 = 8                              11 – 8 = 3

18 – 9 = 9                              14 – 6 = 8                              12 – 7 = 5

13 – 5 = 8                              16 – 9 = 7                              17 – 9 = 8

Bài 2

Tính nhẩm

a) 15 – 5 – 4 = ....                  b) 13 – 3 - 4 =                       c) 12 – 2 – 6 =

    15 – 9 =                                  13 – 7 =                              12 – 8 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6        b) 13 – 3 - 4 = 10 – 4 = 6        c) 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

    15 – 9 = 6                                  13 – 7 = 6                                  12 – 8 = 4

Bài 3

Có 13 bạn và 8 quả bóng, mỗi bạn lấy một quả. Hỏi có bao nhiêu bạn không lấy được bóng.

Phương pháp giải:

Số bạn không lấy được bóng = Số bạn  - Số quả bóng đã lấy.

Lời giải chi tiết:

Số bạn không lấy được bóng là

13 – 8 = 5 (bạn)

                 Đáp số: 5 bạn

Bài 4

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ, so sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

12 - ....... = 5                          14 - ....... = 9                          16 - ...... = 8

Phương pháp giải:

Ta áp dụng công thức: Số trừ = Số bị trừ - hiệu rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

12 - 7 = 5                               14 - 5 = 9                               16 - 8 = 8

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay