Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới thời vua nào của ấn Độ?

A. A-sô-ca.                         B. A-cơ-ba

C. Bim-bi-sa-ra                   D. Gup-ta

Câu 2: Vương triều Gup-ta có bao nhiêu đời vua? Trải qua bao nhiêu năm?

A. 9 đời vua - 150 năm

B. 8 đời vua - 140 năm

C. 10 đời vua - 150 năm

D. 7 đời vua - 120 năm

Câu 3: Trong bốn thần chủ yếu mà người ấn Độ thờ, thần Bra-ma gọi là thần gì?

A. Thần Tàn phá

B. Thần Bảo hộ

C. Thần Sấm sét

D. Thần Sáng tạo thế giới.

Câu 4: Để chứng tỏ quyền lực, ý muốn của mình, các ông vua cuối triều đại Mô-gôn ở Ấn Độ đã

A. xây dựng khối hòa hợp dân tộc, hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.

B. tăng cường quân sự tiến hành chiến tranh xâm lược.

C. xây dựng một chính quyền mạnh dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc.

D. cho khởi công xây dựng nhiều công trình kiến trúc.

Câu 5: Vương triều Hồi giáo Đê-li do người gốc ở đâu lập nên?

A. Người Hồi giáo gốc Trung Á

B. Người Mông Cổ           

C. Người Ấn Độ

D. Người Trung Quốc

Câu 6: Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của Ấn Độ?

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hinđu giáo).

B. Chữ viết, đặc biệt là Chữ Phạn.

C. Phổ biến công trình kiến trúc Nho giáo.

D. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, tượng Phật.

Câu 7: Hồi giáo không chiếm được ưu thế ở đất nước Ấn Độ vì

A. Người dân Ấn Độ gắn bó mật thiết với Hinđu giáo và Phật giáo.

B. Hồi giáo là một tôn giáo ngoại bang.

C. Hồi giáo mới được du nhập vào Ấn Độ.

D. Hồi giáo thực hiện các chính sách tôn giáo khắc nghiệt.

Câu 8. Con sông nào được xem là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ?

A. Sông Namada           B. Sông Hằng

C. Sông Gôđavari          D. Sông Ấn 

Câu 9. Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

A. Gúp-ta sáng lập, vào đầu công nguyên

B. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV

C. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỉ II

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN

Câu 10. Đạo Hinđu - một tôn giáo lớn ở Ấn Độ đã được hình thành trên cơ sở nào?

A. Giáo lí của đạo Phật

B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

C. Giáo lí của đạo Hồi

D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ

Câu 11. Do đâu nhiều ngôi chùa hang được xây dựng ở Ấn Độ dưới thời Gúpta?

A. do nhân dân bắt đầu nghĩ đến tín ngưỡng.

B. do lòng tôn sùng đạo Phật của dân chúng.

C. do đạo Phật đượqc truyền bá rộng rãi.

D. do xây dựng nhiều chùa để át tà ma.

Câu 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì?

A. Chứng tỏ trí tuệ và óc sáng tạo của người Ấn Độ

B. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ

D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển

Câu 13. Tôn giáo nào phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam do ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ?

A. Tin lành                B. Công giáo

C. Nho giáo               D. Phật giáo

Câu 14. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi thế lực nào?

A. Người Hồi giáo gốc Thổ ở vùng Trung Á

B. Người Hồi giáo gốc Trung Á

C. Người Hồi giáo gốc Mông Cổ

D. Người Hồi giáo gốc Thổ vùng Lưỡng Hà

Câu 15. Vương triều Hồi giáo Đê-li buộc người dân không theo đạo Hồi phải nộp thuế nào sau đây?

A. Thuế thủy lợi            B. Thuế đất

C. Thuế đinh                 D. Thuế ngoại đạo

Câu 16. Vương triều hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ấn Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?

A. Phật giáo và Hin-đu giáo

B. Nho giáo

C. Ấn Độ giáo

D. Ba-la-môn

Câu 17. Vương triều Mô-gôn phải đối diện với thực dân Anh và bước đầu để mất Ma-đrát, Bom-bay dưới thời vua nào?

A. Thời kì vua Ao-reng-dép.

B. Thời kì vua Acơba.  

C. Thời kì vua Sa Gia-han.

D. Thời kì vua Gia-han-ghi-a.

Câu 18. Vị vua nào được nhân dân Ấn Độ suy tôn là “Đấng chí tôn”?

A. Babua                          B. Acơba

C. Giahanghia                  D. Sa Hagian

Câu 19. Nguyên nhân khiến Ấn Độ không thể chống cự lại cuộc tấn công của người Hồi giáo?

A. Sự phân tán không thể đem lại sức mạnh thống nhất.

B. Chính quyền trung ương suy yếu.

C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn.

D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

Câu 20. Ý nào không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ?

A. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật

B. Truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu

C. Tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội

D. Cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Nêu lên những điểm nổi bật trong văn hóa Ấn Độ dưới thời Gúp-ta? Văn hóa thời Gúp-ta đã ảnh hưởng như thế nào đến Ấn Độ ở giai đoạn sau này?

Câu 2. (3 điểm) Vương triều Mô-gôn có phải là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ không? Nêu những nét chính về vương triều Mô-gôn? 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

D

D

A

C

A

D

A

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

D

A

D

A

A

B

A

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Đạo Phật được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca, tiếp tục dưới các triều đại Gúp-ta và Hác-sa, đến thế kỉ VII.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua gần 150 năm (319 – 467).

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Trong bốn thần chủ yếu mà người ấn Độ thờ, thần Bra-ma gọi là thần Sáng tạo thế giới.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 44.

Cách giải:

Để chứng tỏ quyền lực, ý muốn của mình, các ông vua cuối triều đại Mô-gôn ở Ấn Độ đã cho khởi công xây dựng nhiều công trình kiến trúc.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 42.

Cách giải:

Người Hồi giáo gốc Trung Á đã tiến hành một cuộc chinh chiến vào Ấn Độ, từng bước chinh phục tiểu quốc Ấn rồi lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, gọi tên là Đê-li.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển hai tôn giáo chủ đạo là: Phật giáo và Hinđu giáo (Ấn Độ giáo), không phát triển Nho giáo như ở Trung Quốc.

=> Không có các công trình kiến trúc Nho giáo trong văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 42, suy luận.

Cách giải:

Dưới thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li, mặc dù có thực hiện những chính sách áp đặt Hồi giáo nhưng vẫn không thể thay thế hoàn toàn Ấn Độ Hinđu giáo và A-rập Hồi giáo. Mà thay vào đó các tôn giáo này đã có sự giao lưu và hòa nhập với nhau. Nguyên nhân của tình trạng này là do Hinđu giáo và Phật giáo đã ăn sâu và gắn bó mật thiết với người dân Ấn Độ và là một trong những nhân tố quan trọng hình thành nền văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: Dựa vào phần giới thiệu về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên ở Ấn Độ để trả lời.

Cách giải:

Con sông Ấn (Indus) thuộc vùng Tây Bắc Ấn Độ, nhờ nó mà có tên gọi Ấn Độ và lãnh thổ Ấn Độ, là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: Xem lại thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Lời giải:

Đầu Công nguyên, miền Bắc Ấn Độ đã được thống nhất lại, bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ - thời Vương triều Gúp-ta. Vương triều do vua Gúp-ta sáng lập nên.

Chọn A.

Câu 10.

Phương pháp: Xem lại đạo Hinđu giáo

Cách giải:

Cùng với Phật giáo, Ấn Độ giáo (hay Hinđu giáo) cũng ra đời và phát triển. Đây là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ.

Chọn đáp án: B

Câu 11.

Phương pháp: Xem lại Phật giáo

Lời giải:

Dưới thời Gúpta, cùng với sự truyền bá Phật giáo và lòng tôn sùng đối với Phật, người ta đã làm nhiều ngôi chùa hang bằng cách đục đẽo hang đá thành hàng chục ngôi chùa rất kì vĩ, là những công trình kiến trúc đá rất đẹp và rất lớn. Cùng với chùa là những pho tượng Phật điêu khắc bằng đá hoặc trên đá.

Chọn B.

Câu 12.

Phương pháp: Xem lại thành tựu chữ viết, suy luận trả lời

Lời giải:

Ngôn ngữ Phạn được dùng phổ biến dưới thời Gúp-ta trong việc viết văn bia. Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để truyền tải, truyền bá văn hóa, văn học Ấn Độ. Đây cũng là ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ.

Chọn C

Câu 13.

Phương pháp: Liên hệ thực tiễn Việt Nam

Lời giải:

Trong số các tôn giáo ở Việt Nam, Phật giáo có số tín đồ đông đảo nhất. Phật giáo bắt đầu truyền bá vào Việt Nam trong khoảng thế kỉ thứ III đến thứ II trước công nguyên từ Ấn Độ.

Chọn D.

Câu 14.

Phương pháp: Dựa vào nội dung sự ra đời của vương triều Hồi giáo Đê-li để trả lời.

Cách giải:

Sự phân tán của Ấn Độ không đem lại sức mạnh cho nước này để có thể chống cự lại cuộc tấn công của người Hồi giáo gốc Thổ (Tuốc) => Năm 1055, thủ lĩnh của người Thổ dẫn quân đánh chiến Bát – đa, cải theo Hồi giáo và lập nên một vương quốc Hồi giáo ở đây – vùng Lưỡng Hà.

Chọn đáp án: A

Câu 15.

Phương pháp: Xem lại chính sách về chính trị, kinh tế của vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Dưới vương triều Hồi giáo Đê-li, ngoài thuế ruộng đất, những người không theo đạo Hồi phải nộp thêm một khoản, gọi là “thuế ngoại đạo” - jaziah.

Chọn D.

Câu 16.

Phương pháp: Xem lại Ấn Độ thời vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Thế kỷ XI - XII người Thổ Nhĩ Kỳ lập vương triều Hồi Giáo Đêli. Vương triều này đã tiến hành truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo đạo Phật và Hin-đu giáo.   

Chọn A.

Câu 17.

Phương pháp: Xem lại Ấn Độ thời vương triều Mô-gôn

Cách giải:

Vị vua cuối của vương triều Mô-gôn là Ao-reng-dép đã phải đối diện với thực dân Anh và bước đầu để mất Ma-đrát, Bom-bay. Đây là thời kì khủng hoảng và chia sẽ xuất hiện trở lại trên đất nước Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 18.

Phương pháp: Dựa vào tình hình Ấn Độ dưới vương triều Đê-li và Mô-gôn để trả lời.

Cách giải:

Với những chính sách tiến bộ của mình, A-cơ-ba được coi như một vị anh hùng dân tộc; ngày nay tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình xứng với danh hiệu là Đấng chí tôn A-cơ-ba.

Chọn đáp án: B

Câu 19.

Phương pháp: Xem lại Ấn Độ thời vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

Ấn Độ đã trải qua một thời kì phát triển, nhất là về văn hóa truyền thống nhưng do sự phân tán không đem lại sức mạnh thống nhất để người Ấn Độ có thể chống cự được cuộc tấn công từ bên ngoài của người Hồi giáo (gốc Thổ). Năm 1055, thủ lĩnh của người Thổ dẫn quân đánh chiếm Bát-đa, rồi cải theo Hồi giáo, lập nên một vương quốc Hồi giáo ở đây - vùng Lưỡng Hà.

=> Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là do Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

Chọn A.

Câu 20.

Phương pháp: Xem lại Ấn Độ thời vương triều Hồi giáo Đê-li

Lời giải:

- Trong hơn 300 năm tồn tại (1206 - 1526), vương triều Hồi giáo Đê-li đã:

+ Truyền bá và áo đặt Hồi giáo cho những cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.

+ Tự dành cho mình những ưu tiên và ruộng đất và địa vị trong bộ máy quan lại.

- Chính sách thu “thuế ngoại đạo” chỉ dành cho những người không theo Hồi giáo, không áp dụng cho toàn thể nhân dân.

- Dù cố gắng thực thi nhiều chính sách mềm mỏng nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo không thể làm tan đi sự bất bình trong nhân dân.

Chọn A.

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk lịch sử 10, trang 39

Cách giải:

Những điểm nổi bật trong văn hóa Ấn Độ dưới thời Gúp-ta:

* Về tư tưởng:

- Phật giáo: phát triển, được truyền bá khắp Ấn Độ và nhiều nước xung quanh. Hàng chục ngôi chùa hang (đục đẽo hang đá thành chùa) được xây dựng. Cùng với chùa là những pho tượng Phật được điêu khắc bằng đá hoặc trên đá.

- Ấn Độ giáo: là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn.

+ Ấn Độ giáo thờ rất nhiều thần, chủ yếu là bốn thần : bộ ba Brama (thần Sáng tạo thế giới), Siva (thần Huỷ diệt), Visnu (thần Bảo hộ), và Inđra (thần Sấm sét).

+ Xây dựng nhiều ngôi đền bằng đá rất đồ sộ, hình chóp núi, là nơi ngự trị của thần thánh và cũng tạc bằng đá, hoặc đúc bằng đồng rất nhiều pho tượng thần thánh để thờ, với những phong cách nghệ thuật độc đáo.

* Chữ viết:

- Người Ấn Độ sớm có chữ viết. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ Brahmi, được dùng để khắc trên cột A-sô-ca, rồi được nâng lên sáng tạo thành hệ chữ Phạn (Sanskrit) được hoàn thiện từ thời A-sô-ca cả chữ viết và ngữ pháp.

- Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để chuyển tải, truyền bá văn học, văn hoá Ấn Độ.

* Kiến trúc, điêu khắc, văn học: có những công trình tuyệt vời, làm nền cho văn hoá truyền thống Ấn Độ, có giá trị vĩnh cửu, xuyên suốt thời gian lịch sử của loài người.

Văn hóa thời Gúp-ta ảnh hưởng đến Ấn Độ ở giai đoạn sau: Thời kỳ này là sự định hình và phát triển của nền văn hoá truyền thống ở Ấn Độ.

Câu 2.

Phương pháp: sgk lịch sử 10, trang 43, 44.

Lời giải:

Vương triều Mô-gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ.

Những nét chính về vương triều Mô-gôn (1526 - 1707):

1. Hoàn cảnh ra đời:

- Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, một số bộ phận dân Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ, tấn công Ấn Độ, lập ra Vương triều Mô-gôn.

- Vương triều Mô-gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Những ông vua đầu tiên đều ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước. Đến thời vua A-cơ-ba đã đạt được bước phát triển mới.

2. Chính sách của vua A-cơ-ba:

- Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

- Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và hạn chế sự bóc lột của chủ đất, quý tộc.

- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường.

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

⟹ Những chính sách của A-cơ-ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

3. Sự suy thoái của Vương triều Mô-gôn:

- Hầu hết các vua của vương triều này đều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị đất nước.

- Vua Gia-han-ghi-a và Sa Gia-han đã lạm dụng quyền lực, công quỹ và sức lao động của người dân để xây dựng nhiều công trình kiến trúc, đặc biệt là lăng mộ Ta-giơ Ma-han và lâu đài Thành Đỏ làm cho sự đối kháng của nhân dân gia tăng.

- Tình trạng chia rẽ và khủng hoảng xuất hiện trở lại.

- Ao-reng-dep là ông vua cuối cùng của Vương triều Mô-gôn và phải đối diện với sự xâm lược của thực dân Anh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.