Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 sử 10 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Ý nào sau đây thuộc tác động tiêu cực mà các cuộc phát kiến địa lí mang lại?

A. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản châu Âu.

D. Chứng minh Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới.

Câu 2. Nhà thám hiểm nào đã vòng qua cực Nam của châu Phi đến mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

A. C. Cô-lôm-bô.

B. Va-xcô đơ Ga-ma.

C. Ph. Ma-gien-lan.

D. B. Đi-a-xơ. 

Câu 3. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là gì?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C. Khoa học - kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Câu 4. Ý nào sau đây giải thích không đúng cho luận điểm: Các cuộc phát kiến địa lí đã mở ra một trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người?

A. Khẳng định Trái Đất hình cầu, mở ra những con đường mới.

B. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải phát triển.

C. Đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn của quan hệ phong kiến.

D. Tìm ra những dân tộc mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

Câu 5. Vì sao phong trào Văn hóa Phục hưng được đánh giá là một “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”?

A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên giai cấp tư sản chống thế lực phong kiến suy tàn.

B. Mở ra những vùng đất mới, con đường mới và những dân tộc mới.

C. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. 

Câu 6. Phong trào Văn hóa Phục hưng có tác dụng đích thực gì đối với Châu Âu thời hậu kỳ Trung đại?

A. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa thế giới phát triển cao hơn.

B. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

C. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển cao hơn.

D. Cổ vũ và mở đường cho văn hóa Đức phát triển cao hơn.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày tiền đề, hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? Theo em phát kiến địa lí có ảnh hưởng thế nào đến nước ta ở thế kỉ XVI - XVII?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

5

6

A

D

 A

 B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 62.

Cách giải:

- Đáp án B, C, D: là tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí.

- Đáp án A: là tác động tiêu cực mà các cuộc phát kiến địa lí mang lại. Bởi vì thông qua các cuộc phát kiến địa lí, các nước phương Tây tìm ra được những vùng đất mới có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lí thuận lợi lại giàu tài nguyên thiên nhiên. Trong khí đó, khi chủ nghĩa tư bản ra đời lại cần những điều này => quá trình xâm chiếm thuộc địa diễn ra. Bên cạnh đó, những con đường mới được tìm ra sẽ giúp các nước mở rộng buôn bán với nhau, ở phương Tây mặt hàng quan trong đó là nô lệ.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Năm 1487, B. Đi-a-xơ (1450 – 1500) là hiệp sĩ “Hoàng gia” đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng quanh cực Nam của châu Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 60, suy luận.

Cách giải:

Từ yêu cầu phải tìm ra những con đường mới để đáp ứng nhu cầu trao đổi và buôn bán. Nhưng nếu không có nền tảng về khoa học – kĩ thuật thì khó có thể hiện thực hóa điều đó. Vào thế kỉ XV, khoa học – kĩ thuật phương Tây đã có những bước tiến quan trọng. Bằng chứng là:

- Các nhà hàng hải hiểu biết nhiều về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất.

- Vẽ được nhiều hải đồ, bản đồ ghi rõ các vùng đất, hòn đảo có cư dân.

- Máy đo góc thiên văn được sử dụng trong việc định hướng giữa đại dương bao la.

- Kĩ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng tàu có bánh lái và hệ thống buồm lớn như tàu Ca-ra-ven.

=> Để thực hiện được các cuộc phát kiến địa lí, sự tiến bộ của khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải là tiền đề quan trọng nhất.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 62, suy luận.

Cách giải:

Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa mở ra một trang mới trong tiến trình phát triển của loài người. Tuy nhiên, nó chưa phải là đấu mốc chấm dứt hoàn toàn của quan hệ phong kiến mà chỉ thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Phong trào Văn hóa Phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại” vì:

- Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại thế lực phong kiến đã suy tàn.

- Đánh bại hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, đề cao giá trị tốt đẹp, cao quý của con người và giàu tính nhân văn.

- Là bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh ở Tây Âu.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

- Thực tế châu Âu trước khi có phong trào Văn hóa Phục hưng, đặc biệt là thời kì Trung kì Trung đại (còn gọi là “Đêm trường Trung cổ”) bắt đầu từ thế kỉ XI.

+ Trong thời Trung kỳ Trung Cổ, bắt đầu từ thế kỉ XI, dân số châu Âu tăng nhanh khi các tiến bộ kĩ thuật và thời tiết thuận lợi giúp sản xuất phát triển và theo đó là thương mại phát đạt. 

+ Giáo hội Công giáo củng cố sức ảnh hưởng trong khi những cuộc thập tự chinh được kêu gọi để tái chiếm Đất Thánh từ tay người Hồi giáo. Hơn nữa, giáo hội Kitô mang nặng tư tưởng lỗi thời của xã hội phong kiến chi phối đời sống xã hội, coi thần thánh là trung tâm, gạt bỏ những minh chứng về khoa học – kĩ thuật.

- Khi có phong trào Văn hóa Phục hưng: đỉnh điểm là khi giai cấp tư sản ra đời với nhiều nhận thức mới về khoa học và đòi hỏi nâng cao địa vị chính trị của giai cấp tư sản trong xã hội. => Giai cấp tư sản muốn xây dựng một nền văn hóa mới của giai cấp tư sản dựa trên tiền đề khôi phục tinh hoa văn hóa Hi Lạp và Rô – ma và sáng tạo nền văn hóa mới thay thế cho văn hóa giáo lí Kitô chi phối.

=> Phong trào Văn hóa Phục hưng đã cổ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao hơn, bằng chứng là sự tiến bộ vượt bậc về khoa học – kĩ thuật, sự phát triển phong phú về văn học và sự nở rộ nhiều tài năng. 

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 60-62, liên hệ.

Cách giải:

* Tiền đề phát kiến địa lý:

- Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc thị trường cao.

- Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

- Khoa học - kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như kỹ thuật mới trong đóng tàu xa bàn, hải đồ...

* Hệ quả của phát kiến địa lý:

- Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Thị trường thế giới được mở rộng.

- Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

* Ảnh hưởng của phát kiến địa lí đến Việt Nam:

- Phát triển ngành ngoại thương,...

- Là thế kỉ có sự thăm dò của nhiều thực dân phương Tây.

- Là cơ sở để thúc đẩy nhanh quá trình xâm lược của CNTD.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.