Chương 4: Số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.1 trang 198 SBT giải tích 12 Bài 4.1 trang 198 SBT giải tích 12

Giải bài 4.1 trang 198 sách bài tập giải tích 12. Tìm các số thực x, y thỏa mãn:...

Xem chi tiết

Bài 4.2 trang 198 SBT giải tích 12 Bài 4.2 trang 198 SBT giải tích 12

Giải bài 4.2 trang 198 sách bài tập giải tích 12. Cho hai số phức (alpha = a + bi,beta = c + di). ..

Xem chi tiết

Bài 4.3 trang 199 SBT giải tích 12 Bài 4.3 trang 199 SBT giải tích 12

Giải bài 4.3 trang 199 sách bài tập giải tích 12. Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:...

Xem chi tiết

Bài 4.4 trang 199 SBT giải tích 12 Bài 4.4 trang 199 SBT giải tích 12

Giải bài 4.4 trang 199 sách bài tập giải tích 12. Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình...

Xem chi tiết

Bài 4.5 trang 199 SBT giải tích 12 Bài 4.5 trang 199 SBT giải tích 12

Giải bài 4.5 trang 199 sách bài tập giải tích 12. Hãy biểu diễn các số phức z trên mặt phẳng tọa độ, biết |z| \le 2 và:...

Xem chi tiết

Bài 4.6 trang 199 SBT giải tích 12 Bài 4.6 trang 199 SBT giải tích 12

Giải bài 4.6 trang 199 sách bài tập giải tích 12. Cho z thuộc C. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.7 trang 200 SBT giải tích 12 Bài 4.7 trang 200 SBT giải tích 12

Giải bài 4.7 trang 200 sách bài tập giải tích 12. Cho z thuộc C. Mệnh đề nào sau đây đúng?...

Xem chi tiết

Bài 4.8 trang 201 SBT giải tích 12 Bài 4.8 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.8 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Thực hiện các phép tính:...

Xem chi tiết

Bài 4.9 trang 201 SBT giải tích 12 Bài 4.9 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.9 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.10 trang 201 SBT giải tích 12 Bài 4.10 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.10 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Tính các lũy thừa sau:...

Xem chi tiết

Bài 4.11 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.11 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.11 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Tính:...

Xem chi tiết

Bài 4.12 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.12 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.12 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Cho z = a + bi. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết

Bài 4.13 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.13 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.13 trang 202 sách bài tập giải tích 12.Phân tích thành nhân tử trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.14 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.14 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.15 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.15 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Cho hai số phức...

Xem chi tiết

Bài 4.16 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.16 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.17 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem chi tiết

Bài 4.18 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.18 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.19 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.19 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.19 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau:...

Xem chi tiết

Bài 4.20 trang 204 SBT giải tích 12 Bài 4.20 trang 204 SBT giải tích 12

Giải bài 4.20 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài