CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
3.9 trên 966 phiếu
Bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Hàm số y được cho trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 38 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1. Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. Cho hàm số y = 2x

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 Tập 1. Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên...

Xem lời giải

Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem lời giải

Bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Xem lời giải

Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác