Chương 6: Dung dịch

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 40.1 Trang 56 SBT hóa học 8 Bài 40.1 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 40.1 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có sẵn một dung dịch NaCl. Bằng phương pháp...

Xem chi tiết

Bài 41.1 Trang 56 SBT hóa học 8 Bài 41.1 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.1 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK),...

Xem chi tiết

Bài 41.2 Trang 56 SBT hóa học 8 Bài 41.2 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.2 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (hình 6.6, SGK),...

Xem chi tiết

Bài 41.3 Trang 56 SBT hóa học 8 Bài 41.3 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.3 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước ở 25°C...

Xem chi tiết

Bài 41.4 Trang 56 SBT hóa học 8 Bài 41.4 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.4 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250 g nước ở 25°c. Biết độ tan của AgNO3 ở 25°c là 222 g.

Xem chi tiết

Bài 41.5* Trang 56 SBT hóa học 8 Bài 41.5* Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.5* Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Biết độ tan của muối KCl ở 20°C là 34 g. Một dung dịch KCl ...

Xem chi tiết

Bài 41.6 Trang 57 SBT hóa học 8 Bài 41.6 Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 41.6 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g H2O ở 25°C...

Xem chi tiết

Bài 41.7* Trang 57 SBT hóa học 8 Bài 41.7* Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 41.7* Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà...

Xem chi tiết

Bài 42.1 Trang 57 SBT hóa học 8 Bài 42.1 Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 42.1 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau đây :...

Xem chi tiết

Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8 Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 42.2 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ là 0,5M...

Xem chi tiết

Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.3 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm,...

Xem chi tiết

Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.4 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%,...

Xem chi tiết

Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.5 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn...

Xem chi tiết

Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.6 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12O6 trong nước :... .

Xem chi tiết

Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8 Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.7 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol ...

Xem chi tiết

Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8 Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.1 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

Xem chi tiết

Bài 43.2 Trang 59 SBT hóa học 8 Bài 43.2 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.2 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Xem chi tiết

Bài 43.3 Trang 59 SBT hóa học 8 Bài 43.3 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.3 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Hãy trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

Xem chi tiết

Bài 43.4 Trang 59 SBT hóa học 8 Bài 43.4 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.4 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ glucozơ (C6H12O6) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

Xem chi tiết

Bài 43.5 Trang 59 SBT hóa học 8 Bài 43.5 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.5 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau:...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài