Bài 31: Tính chất của hidro và ứng dụng

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Bài 31.1 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.1 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ...

Xem lời giải

Bài 31.2 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.2 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu không đúng là : A. Hiđro có thể kết hợp với ...

Xem lời giải

Bài 31.3 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.3 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là...

Xem lời giải

Bài 31.4 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.4 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì...

Xem lời giải

Bài 31.5 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.5 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Trong vỏ Trái Đất, hiđro chiếm 1% về khối lượng và silic chiếm 26% về khối lượng...

Xem lời giải

Bài 31.6 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.6 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế hiđro người ta cho ...

Xem lời giải

Bài 31.7 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.7 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4...

Xem lời giải

Bài 31.8 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.8 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có một hồn hợp gồm 60% Fe2­O­3 và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng H2...

Xem lời giải

Bài 31.9 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.9 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Trong các dịp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng...

Xem lời giải

Bài 31.10 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.10 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) ...

Xem lời giải

Bài 31.11 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.11 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi,...

Xem lời giải