Bài 43: Pha chế dung dịch

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.1 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

Xem lời giải

Bài 43.2 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.2 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Xem lời giải

Bài 43.3 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.3 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Hãy trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

Xem lời giải

Bài 43.4 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.4 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ glucozơ (C6H12O6) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

Xem lời giải

Bài 43.5 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.5 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau:...

Xem lời giải

Bài 43.6 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.6 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Có những dung dịch ban đầu như sau : a) NaCl 2M ;...

Xem lời giải

Bài 43.7 Trang 59 SBT hóa học 8

Giải bài 43.7 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :...

Xem lời giải

Bài 43.8* Trang 60 SBT hóa học 8

Giải bài 43.8* Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai ...

Xem lời giải

Bài 43.9* Trang 60 SBT hóa học 8

Giải bài 43.9* Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là...

Xem lời giải