Chương 5: Hiđro - nước

Bình chọn:
4.4 trên 31 phiếu
Bài 31.1 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.1 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ...

Xem lời giải

Bài 31.2 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.2 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu không đúng là : A. Hiđro có thể kết hợp với ...

Xem lời giải

Bài 31.3 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.3 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là...

Xem lời giải

Bài 31.4 trang 43 SBT hóa học 8

Giải bài 31.4 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì...

Xem lời giải

Bài 31.5 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.5 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Trong vỏ Trái Đất, hiđro chiếm 1% về khối lượng và silic chiếm 26% về khối lượng...

Xem lời giải

Bài 31.6 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.6 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Để điều chế hiđro người ta cho ...

Xem lời giải

Bài 31.7 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.7 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4...

Xem lời giải

Bài 31.8 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.8 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có một hồn hợp gồm 60% Fe2­O­3 và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng H2...

Xem lời giải

Bài 31.9 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.9 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Trong các dịp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng...

Xem lời giải

Bài 31.10 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.10 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) ...

Xem lời giải

Bài 31.11 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 31.11 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi,...

Xem lời giải

Bài 32.1 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 32.1 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ?...

Xem lời giải

Bài 32.2 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.2 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2...

Xem lời giải

Bài 32.3 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.3 Trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cho các sơ đồ phản ứng :...

Xem lời giải

Bài 32.4 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.4 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cho các loại phản ứng hoá học sau : Phản ứng hoá hợp ;...

Xem lời giải

Bài 32.5 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.5 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Phản ứng H2 khử sắt(II) oxit thuộc loại phản ứng gì ? Tính khối lượng ...

Xem lời giải

Bài 32.6 trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.6 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4...

Xem lời giải

Bài 32.7 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.7 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Dẫn luồng khí H2 dư đi qua 16 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng...

Xem lời giải

Bài 32.8 trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.8 trang 46 sách bài tập hóa học 8. Cho H2 khử 16 g hỗn hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng...

Xem lời giải

Bài 32.9 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.9 trang 46 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng (II) oxit...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất