Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Bài 5.1 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.1 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ : "có cùng số proton trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là :...

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.2 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:...

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.3 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra :...

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.4 trang 7 sách bài tập hóa học 8. a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon....

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.5 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.6 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X....

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.7 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên. ... a) Nêu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử....

Xem lời giải

Bài 5.8* trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.8* trang 7 sách bài tập hóa học 8. Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :...a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?...

Xem lời giải