Bài 26: Oxit

Bình chọn:
4.4 trên 59 phiếu
Bài 26.1 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 26.1 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :...

Xem lời giải

Bài 26.2 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 26.2 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là :...

Xem lời giải

Bài 26.3 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.3 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Có một số công thức hoá học được viết như sau :...

Xem lời giải

Bài 26.4 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.4 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ.

Xem lời giải

Bài 26.5 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.5 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxit.

Xem lời giải

Bài 26.6 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.6 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Lập công thức các bazơ ứng với các oxit sau đây :...

Xem lời giải

Bài 26.7 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.7 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau :...

Xem lời giải

Bài 26.8 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.8 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt (thành phần chính là Fe2O3)...

Xem lời giải

Bài 26.9 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.9 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7 : 20. Công thức của oxit là...

Xem lời giải

Bài 26.10 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.10 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit P2O5 vào cốc chứa 90 g H2O để tạo ...

Xem lời giải

Bài 26.11 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.11 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa mangan và oxi là 55 : 24...

Xem lời giải