Bài 10: Hóa trị

Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu
Bài 10.1 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.1 trang 14 sách bài tập hóa học 8.Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung...

Xem lời giải

Bài 10.2 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.2 trang 14 sách bài tập hóa học 8. Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị ...

Xem lời giải

Bài 10.3 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.3 trang 14 sách bài tập hóa học 8. Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau : HCl ; H2O ; NH3; CH4.

Xem lời giải

Bài 10.4 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.4 trang 14 sách bài tập hóa học 8. Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, cho biết S hoá trị II :...

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.5 trang 14 sách bài tập hóa học 8.Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II :...

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.6 trang 14 sách bài tập hóa học 8. Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố như sau : P(III) và H ; P(V) và O ;...

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 14 SBT hóa học 8

Giải bài 10.7 trang 14 sách bài tập hóa học 8.Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau : Ba và nhóm (OH); Al và nhóm (NO3)....

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 10.8 trang 15 sách bài tập hóa học 8. a) Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường gặp là II và III, hãy chọn những công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây :...

Xem lời giải

Bài 10.9* trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 10.9* trang 15 sách bài tập hóa học 8. Người ta xác định được rằng, nguyên tố silic (Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hiđro....

Xem lời giải

Bài 10.10* trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 10.10* trang 15 sách bài tập hóa học 8. Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi....

Xem lời giải