Bài 16: Phương trình hóa học

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
Bài 16.1 trang 21 SBT hóa học 8

Giải bài 16.1 trang 21 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp chọn trong khung : "Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng ...

Xem lời giải

Bài 16.2 trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.2 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : a) Cr + O2 - - - > Cr2O3...

Xem lời giải

Bài 16.3 trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.3 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : a) KClO3 -----> KCl + O2 ;...

Xem lời giải

Bài 16.4 trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.4 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ của phản ứng sau :Al + CuO -------> Al2O3 + Cu...

Xem lời giải

Bài 16.5 trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.5 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau : BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2

Xem lời giải

Bài 16.6 trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.6 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước...

Xem lời giải

Bài 16.7 trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.7 trang 22 sách bài tập hóa học 8. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học : a) ?Al(OH)3 ...

Xem lời giải

Bài 16.8* trang 22 SBT hóa học 8

Giải bài 16.8* trang 22 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro...

Xem lời giải