Bài 6: Đơn chất- Hợp chất- Phân tử

Bình chọn:
4.3 trên 74 phiếu
Bài 6.1 trang 8 SBT hóa học 8

Giải bài 6.1 trang 8 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : "Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những ....

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 8 SBT hóa học 8

Giải bài 6.2 trang 8 sách bài tập hóa học 8. Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước,....

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 8 SBT hóa học 8

Giải bài 6.3 trang 8 sách bài tập hóa học 8. Hãy sửa dòng chữ sau (bỏ ngoặc đơn, chọn giữ lại những từ thích hợp) thành hai câu mô tả về cấu tạo của đơn chất:...

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 8 SBT hóa học 8

Giải bài 6.4 trang 8 sách bài tập hóa học 8. Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B hay C) có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?...

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 8 SBT hóa học 8

Giải bài 6.5 trang 8 sách bài tập hóa học 8. Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất....

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 9 SBT hóa học 8

Giải bài 6.6 trang 9 sách bài tập hóa học 8. Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5....

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 9 SBT hóa học 8

Giải bài 6.7 trang 9 sách bài tập hóa học 8. a) Khi hoà tan đường vào nước, vì sao không nhìn thấy đường nữa ?...

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 9 SBT hóa học 8

Giải bài 6.8 trang 9 sách bài tập hóa học 8. a) Số phân tử trong 1 kg nước lỏng có ít hơn, nhiều hơn hay bằng số phân tử trong 1 kg hơi nước ?...

Xem lời giải