Bài 32: Phản ứng oxi hóa - khử

Bình chọn:
4.7 trên 91 phiếu
Bài 32.1 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 32.1 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ?...

Xem lời giải

Bài 32.2 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.2 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2...

Xem lời giải

Bài 32.3 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.3 Trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cho các sơ đồ phản ứng :...

Xem lời giải

Bài 32.4 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.4 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cho các loại phản ứng hoá học sau : Phản ứng hoá hợp ;...

Xem lời giải

Bài 32.5 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.5 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Phản ứng H2 khử sắt(II) oxit thuộc loại phản ứng gì ? Tính khối lượng ...

Xem lời giải

Bài 32.6 trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.6 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4...

Xem lời giải

Bài 32.7 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.7 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Dẫn luồng khí H2 dư đi qua 16 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng...

Xem lời giải

Bài 32.8 trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.8 trang 46 sách bài tập hóa học 8. Cho H2 khử 16 g hỗn hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng...

Xem lời giải

Bài 32.9 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.9 trang 46 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng (II) oxit...

Xem lời giải

Bài 32.10 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.10 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Khử 12 g sắt(III) oxit bằng khí hiđro...

Xem lời giải

Bài 32.11 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.11 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng (II) oxit...

Xem lời giải