Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài 25.1 Trang 34 SBT hóa học 8

Giải bài 25.1 Trang 34 sách bài tập hóa học 8. Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3 ?

Xem lời giải

Bài 25.2 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.2 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:...

Xem lời giải

Bài 25.3 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.3 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. a) Củi, than cháy được trong không khí. Nhà em có củi, than xếp trong hộc bếp, xung quanh ...

Xem lời giải

Bài 25.4 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.4 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CO2, SO2, P2O5, Al2O3, Fe3O4...

Xem lời giải

Bài 25.5 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.5 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Phải trộn hỗn hợp C2H2 và O2 với tỉ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất ?...

Xem lời giải

Bài 25.6 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.6 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. a) Biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi trong nhôm oxit bằng 4,5: 4...

Xem lời giải

Bài 25.7 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 25.7 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

Xem lời giải