Câu 4.69 trang 146 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Chọn đáp án đúng

Đề bài

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 3} \root 3 \of {{{{x^4} + 27x} \over {4{x^2} - 36}}} \) là

(A) \( - {3 \over 2};\)                          (B) \({3 \over 4};\)                               

(C) \( - {3 \over 4};\)                           (D) \({3 \over 2}.\)

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {{\root 3 \of {{x^3} + 2{x^2} + 1} } \over {\sqrt {2{x^2} + 1} }}\) là

(A) \({{\sqrt 2 } \over 2};\)                            (B) \(1;\)                               

(C) \(0;\)                                (D) \( - {{\sqrt 2 } \over 2}.\)

c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 1} {{{x^2} + 1} \over {\left( {{x^2} + x} \right)\left( {{x^3} + 1} \right)}}\) là

(A) \( + \infty ;\)                              (B) \(2;\)                                 

(C) \( - \infty ;\)                               (D) \( - 2.\)

d) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 3} \right)}^ + }} {{{x^2} + 13x + 30} \over {\sqrt {\left( {x + 3} \right)\left( {{x^2} + 5} \right)} }}\) là

A) \(2;\)                                      (B) \(0;\)                                 

(C) \( - 2;\)                                 (D) \({2 \over {\sqrt {15} }}.\)

e) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 7} {{3 - \sqrt {x + 2} } \over {{x^2} - 2x - 35}}\) là

A) \( - {1 \over {72}};\)                              (B) \( - {1 \over {12}};\)                                   

(C) \(0;\)                                  (D) \({1 \over {52}}.\)

f) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( {\sqrt {5{x^2} + 2x}  + x\sqrt 5 } \right)\) là

A) \(0;\)                                   (B) \( - {{\sqrt 5 } \over 5};\)                           

(C) \( + \infty ;\)                             (D) \( - \infty .\)

 

Lời giải chi tiết

Giải

a) Chọn D                   b) ChọnD                    c) Chọn C 

d) Chọn B                    e) Chọn A                   f) Chọn B

Sachbaitap.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí