Bài 3: Phép đối xứng trục

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Bài 18 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 18 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời hình F khác với phép đồng nhất sao cho F(A) = A, F(B) = B.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 19 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm A, B phân biệt. Có những phép dời hình nào biến A thành A và biến B thành B.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 20 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng: a) Hợp thành của hai phép đối xứng trục có các trục đối xứng song song là một phép tịnh tiến.

Xem chi tiết
Bài 21 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 21 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB = A’B’. Chứng minh rằng có thể tìm được một phép đối xứng trục hoặc hợp thành của hai phép đối xứng trục để biến A thành A’, biến B thành B’.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 22 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng chỉ cần tối đa ba phép đối xứng trục để hợp thành của chúng biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’.

Xem chi tiết
Bài 23 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 23 trang 8 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 23 trang 8 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d và đường tròn (C) lần lượt có phương trình.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 24 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Gọi m là đường phân giác ngoài tại A của tam giác ABC. Chứng minh rằng với mọi điểm M trên m, chu vi của tam giác MBC không nhỏ hơn chu vi tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 25 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng m chỉ cắt (E) tại điểm M duy nhất (đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (E) tại điểm M).

Xem chi tiết
Bài 26 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 26 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng m chỉ cắt (H) tại điểm M duy nhất.( Đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (H) tại điểm M).

Xem chi tiết
Bài 27 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 27 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng m chỉ cắt (P) tại điểm chung duy nhất M. (Đường thẳng m như thế được gọi là tiếp tuyến của (P) tại điểm M).

Xem chi tiết
Bài 28 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 28 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng các đường thẳng AA’, BB’, CC’ đồng quy.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao Bài 29 trang 9 SBT Hình Học 11 nâng cao

Giải bài 29 trang 9 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông góc với BC, qua B’ vuông góc với AC, qua C’ vuông góc với AB đồng quy.

Xem chi tiết


Gửi bài