Bài 23 trang 65 SGK Hình học 10 nâng cao


Gọi H là trực tâm của tam giác không vuông ABC.

Đề bài

Gọi \(H\) là trực tâm của tam giác không vuông \(ABC\). Chứng minh rằng bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác \(ABC,\,HBC,\,HCA,\,HAB\) bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia thành các trường hợp tam giác ABC nhọn và tù.

Sử dụng định lí sin trong tam giác để đánh giá bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và HBC.

Định lí sin: \(\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = 2R\)

Lời giải chi tiết

Trường  hợp 1: Tam giác \(ABC\) có ba góc nhọn.

Gọi \(R,\,{R_1}\) lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC, HBC\).

Áp dụng định lí sin ta có

\({{BC} \over {\sin A}} = 2R\,;\,\,{{BC} \over {\sin \widehat {BHC}}} = 2{R_1}\)

Xét tứ giác AB'HC' có: \(\widehat {B'} + \widehat {C'} = {90^0} + {90^0} = {180^0}\) nên là tứ giác nội tiếp.

\( \Rightarrow \widehat A + \widehat {B'HC'} = {180^0}\) (tính chất tứ giác nội tiếp)

Mà \(\widehat {BHC} + \widehat A = \widehat {{B'}H{C'}} + \widehat A = {180^0}\) (Vì \(\widehat {BHC}\) và \(\widehat {{B'}H{C'}}\) đối đỉnh)

\( \Rightarrow \,\,\sin A = \sin \widehat {BHC}\) (hai góc bù nhau thì sin bằng nhau)

Do đó \(\frac{{BC}}{{\sin A}} = \frac{{BC}}{{\sin \widehat {BHC}}}  \)\(\Rightarrow 2R = 2{R_1}\,\, \Rightarrow \,\,R = {R_1}.\)

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(HBC\) bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

Tương tự bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(HCA, HAB\) bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

Trường hợp 2: Tam giác \(ABC\) có góc tù.

Áp dụng định lí sin ta có:

\({{BC} \over {\sin \widehat{BAC}}} = 2R\,;\,\,{{BC} \over {\sin \widehat {BHC}}} = 2{R_1}\)

Xét tứ giác AB'HC' có: \(\widehat {B'} + \widehat {C'} = {90^0} + {90^0} = {180^0}\) nên là tứ giác nội tiếp.

\( \Rightarrow \widehat H + \widehat {B'AC'} = {180^0}\) (tính chất tứ giác nội tiếp)

Mà \(\widehat {B'AC'} = \widehat {BAC}\) (đối đỉnh) nên \(\widehat H + \widehat {BAC} = {180^0}\)

\( \Rightarrow \sin \widehat {BAC} = \sin \widehat {BHC}\) (hai góc bù nhau thì sin bằng nhau)

\( \Rightarrow \frac{{BC}}{{\sin \widehat {BAC}}} = \frac{{BC}}{{\sin \widehat {BHC}}} \)

\(\Rightarrow 2R = 2{R_1} \)\( \Rightarrow \,\,R = {R_1}\)

Tương tự  ta chứng minh được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(HCA, HAB\) bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí