Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 1 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 1 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao

Xét vị trí tương đối của các đường thẳng trong mỗi trường hợp sau

Xem chi tiết
Bài 2 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 2 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình của Δ dưới dạng phương trình theo đoạn chắn

Xem chi tiết
Bài 3 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 3 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao

Với điều kiện nào của x và y thì điểm M(x, y) thuộc nửa mặt phẳng có bờ d và chứa gốc tọa độ O? Chứng minh điểm A nằm trong nửa mặt phẳng đó.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 4 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng Δ qua I

Xem chi tiết
Bài 5 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 5 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao

Hãy viết phương trình hai cạnh còn lại của hình bình hành đó

Xem chi tiết
Bài 6 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 6 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao

Với giá trị nào của m thì (1) là phương trình đường tròn?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 7 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao

Chứng minh rằng nếu hai đường tròn không đồng tâm thì tập hợp các điểm có cùng phương tích đối với hai đường tròn là một đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 8 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 8 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình đường thẳng MN

Xem chi tiết
Bài 9 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 9 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao

Tính các khoảng cách từ A đến tiếp điểm của hai tiếp tuyến nói ở câu a) và khoảng cách giữa hai tiếp điểm đó.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 10 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao

Tìm tọa độ các tiêu điểm của (E) và (H)

Xem chi tiết
Bài 11 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao Bài 11 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao

Với giá trị nào của m thì Δ cắt (E) tại hai điểm phân biệt?

Xem chi tiết
Bài 12 trang 119 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 12 trang 119 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình chính tắc của hypebol (H) nhận các tiêu điểm của (E) làm đỉnh và có hai tiêu điểm là hai đỉnh của elip (E)

Xem chi tiết
Bài 13 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 13 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng đường thẳng IM cắt parabol đã cho tại một điểm duy nhất.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 14 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định

Xem chi tiết


Gửi bài