Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu
Bài 1 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 1 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng 2x + y - 1 = 0 có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường trung trực của đoạn thẳng AB có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 4 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình

Xem chi tiết
Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 6 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào song song với đường thẳng x - 3y +4 = 0

Xem chi tiết
Bài 7 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao	Bài 7 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào song song với đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x - 3y + 1 = 0

Xem chi tiết
Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 10 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 10 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Khoảng cách từ điểm O(0, 0) đến đường thẳng 4x - 3y - 5 = 0 bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 11 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm I(-3, 4) và bán kính R = 2

Xem chi tiết
Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Elip sau có tâm sai bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 15 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 15 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Điểm M(x, y) thuộc elip đã cho có các bán kính qua tiêu là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 16 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Elip sau có tiêu cự là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 17 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 17 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình sau là phương trình chính tắc của đường nào?

Xem chi tiết
Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol

Xem chi tiết
Bài 19 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 19 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp đường thẳng nào là các đường tiệm cận của hypebol

Xem chi tiết
Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol sau đây?

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài