Bài 3: Hàm số bậc hai

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Bài 27 trang 58 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 27 trang 58 SGK Đại số 10 nâng cao

Không vẽ đồ thị, hãy mô tả đồ thị của mỗi hàm số trên bằng cách điền vào chỗ trống (...) theo mẫu:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 28 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = ax2 + c. Tìm a và c trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 29 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 29 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = a(x - m)2. Tìm a và m trong mỗi trường hợp sau.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 30 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

Viết mỗi hàm số sau đây thành dạng y = a(x - p)2 + q

Xem chi tiết
Bài 31 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 31 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

Dựa vào đồ thị, hãy cho biết tập hợp các giá trị của x sao cho y ≥ 0

Xem chi tiết
Bài 32 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 32 trang 59 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm tập hợp các giá trị x sao cho y > 0.

Xem chi tiết
Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):

Xem chi tiết
Bài 34 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 34 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Gọi (P) là đồ thị hàm số tại y = ax2 + bx + c. Hãy xác định dấu của hệ số a và biệt số Δ trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 35 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Vẽ đồ thị và lập bảng biến thiên của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 36 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 37 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Hãy tìm: Hàm số có đồ thị trùng với quỹ đạo của bóng trong tình huống trên.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 61 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 38 trang 61 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm hàm số có đồ thị là parabol nói trên (các hệ số chính xác đến hàng phần nghìn).

Xem chi tiết


Gửi bài