Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu
Bài 76 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh các bất đẳng thức:

Xem lời giải

Bài 77 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 78 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

Xem lời giải

Bài 79 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của tham số m sao cho hệ bất phương trình sau có nghiệm.

Xem lời giải

Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của m, bất phương trình:

Xem lời giải

Bài 81 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 82 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 83 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m sao cho R là tập nghiệm của mỗi bất phương trình:

Xem lời giải

Bài 84 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các phương trình sau

Xem lời giải

Bài 85 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 86 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của a, các hệ phương trình sau có nghiệm

Xem lời giải

Bài 87 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Trong mỗi câu sau đây, có bốn khẳng định (A), (B), (C) và (D) , trong đó chỉ có một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng trong mỗi câu đó.

Xem lời giải

Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Xem lời giải

Bài 89 trang 157 SGK Đại số 10 nâng cao

Nghiệm của phương trình sau là:

Xem lời giải