Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Bình chọn:
4 trên 61 phiếu
Bài 5 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 5 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Xem các bài giải sau đây và cho biết mỗi bài giải đó đúng hay sai? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 6 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình

Xem chi tiết
Bài 7 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 7 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Dựa vào hình bên, tìm các giá trị của a để phương trình: 3x + 2 x = -x2 + x + a có nghiệm dương.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 8 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình

Xem chi tiết
Bài 9 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 9 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng: ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2)

Xem chi tiết
Bài 10 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 10 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao

Không giải phương trình x2 - 2x - 15 = 0, hãy tính:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 79 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 11 trang 79 SGK Đại số 10 nâng cao

Trong các khẳng định sau đây, có duy nhất một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng đó

Xem chi tiết
Bài 12 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 12 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau (m là tham số):

Xem chi tiết
Bài 13 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 13 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của p để phương trình sau vô nghiệm:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 14 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 15 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm độ dài các cạnh của một tam giác vuông, biết rằng cạnh dài nhất hơn cạnh dài thứ hai là 2m, cạnh dài thứ hai hơn cạnh ngắn nhất là 23m.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 16 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau (m và k là tham số),

Xem chi tiết
Bài 17 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 17 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Biện luận số giao điểm của hai parabol y = -x2 - 2x + 3 và y = x2 - m theo tham số m.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 18 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để phương trình x2 - 4x + m - 1 = 0 có hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn hệ thức x13 + x23 = 40.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 19 trang 80 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải phương trình x2 + (4m + 1)x + 2(m - 4) = 0, biết rằng nó có hai nghiệm và hiệu giữa nghiệm lớn và nghiệm nhỏ bằng 17.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 81 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 20 trang 81 SGK Đại số 10 nâng cao

Không giải phương trình, hãy xét xem mỗi phương trình trùng phương sau có bao nhiêu nghiệm

Xem chi tiết
Bài 21 trang 81 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 21 trang 81 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của k để phương trình trên có một nghiệm lớn hơn 1 và một nghiệm nhỏ hơn 1

Xem chi tiết


Gửi bài