Bài 1: Đại cương về hàm số

Bình chọn:
4.3 trên 85 phiếu
Bài 1 trang 44 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Đại số 10 nâng cao

Biểu đồ hình 2.8 cho biết số triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm từ 2000 đến 2005. Biểu đồ này cho ta một hàm số. Hãy cho biết tập xác định và nêu một vài giá trị của hàm số đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao

Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm số đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao

Khảo sát sự biến thiên của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó:

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao

Mỗi hàm số sau là hàm số chẵn hay hàm số lẻ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao

Cho đường thẳng (d): y = 0,5x. Hỏi ta sẽ được đồ thị của hàm số nào khi tịnh tiến (d):

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao

Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó có phải là một hàm số không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 8 trang 45 SGK Đại số 10 nâng cao

Giả sử (G) là đồ thị của hàm số y = f(x) xác định trên tập D và A là một điểm trên trục hoành có hoành độ bằng a. Từ A, ta dựng đường thẳng (d) song song (hoặc trùng) với trục tung.

Xem lời giải

Bài 9 trang 46 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 10 trang 46 SGK Đại số 10 nâng cao

Cho biết tập xác định của hàm số f:

Xem lời giải

Bài 11 trang 46 SGK Đại số 10 nâng cao

Điểm nào thuộc, điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số trên? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 12 trang 46 SGK Đại số 10 nâng cao

Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 46 SGK Đại số 10 nâng cao

Bằng tính toán, hãy khảo sát sự biến thiên của hàm số trên khoảng (-∞, 0) và (0, +∞) và kiểm tra lại kết quả so với bảng biến thiên đã lập

Xem lời giải

Bài 14 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao

Tập con S của tập số thực gọi là đối xứng nếu mọi x thuộc S, ta đều có – x thuộc S. Em có nhận xét gì về tập xác định của một hàm số chẵn (lẻ).

Xem lời giải

Bài 15 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao

Gọi (d) là đường thẳng y = 2x và (d’) là đường thẳng y = 2x – 3. Ta có thể coi (d’) có được là do tịnh tiến (d):

Xem lời giải

Bài 16 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao

Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị, sau đó tịnh tiến đồ thị nhận được sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào ?

Xem lời giải