Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Bình chọn:
4.1 trên 33 phiếu
Câu 22 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 22 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:

Xem chi tiết
Câu 23 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 23 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:

Xem chi tiết
Câu 24 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 24 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?

Xem chi tiết
Câu 25 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 25 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy xác định xem tập nào là tập con của tập nào.

Xem chi tiết
Câu 26 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 26 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn tiếng anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các các tập hợp sau:

Xem chi tiết
Câu 27 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 27 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi tập hợp nào là tập con của tập nào? Hãy diễn đạt bằng lời tập D ∩ E.

Xem chi tiết
Câu 28 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 28 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hai tập hợp nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Xem chi tiết
Câu 29 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 29 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp

Xem chi tiết
Câu 30 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 30 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho đoạn A = [-5, 1] và khoảng B = (-3, 2). Tìm A ∪ B và A ∩ B

Xem chi tiết
Câu 31 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 31 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:

Xem chi tiết
Câu 32 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 32 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tìm A ∩ (B/C) và (A ∩ B). Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Xem chi tiết
Câu 33 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 33 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:

Xem chi tiết
Câu 34 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 34 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N | n ≤ 6} và C = {n ∈ N | 4 ≤ n ≤ 6}

Xem chi tiết
Câu 35 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 35 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp

Xem chi tiết
Câu 36 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 36 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho tập hợp A = {a; b; c; d}. Liệt kê tất cả các tập hợp con của A có:

Xem chi tiết
Câu 37 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 37 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Các số a, b cần thỏa mãn điều kiện gì để A ∩ B = Ø?

Xem chi tiết
Câu 38 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 38 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem chi tiết
Câu 39 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 39 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho hai nửa khoảng A = (-1, 0) và B = [0, 1). Tìm A ∪ B, A ∩ B và CRA.

Xem chi tiết
Câu 40 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 40 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng A = B, A = C và A ≠ D

Xem chi tiết
Câu 41 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao Câu 41 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = [1, 4). Tìm CR(A ∪ B) và CR(A ∩ B)

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài