Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2A Unit 5 trang 88 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. TR: B34.2. Point and say.3. Play a game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B34

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

brown: màu nâu

a hat:cái nón,mũ

a scarf: khăn choàng

boots: đôi giày ủng

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Cách chơi: Bạn đầu tiên sẽ bắt đầu trò chơi bằng cách cho một câu hoàn chỉnh, ví dụ “I’m wearing a

hat.”. Bạn thứ hai bên cạnh sẽ đọc lại câu của bạn đầu tiên và thêm từ của mình vào, ví dụ “I’m wearing

a hat and a scarf.”. Bạn thứ 3 sẽ nhắc lại câu hoàn chỉnh của bạn 2 trước và thêm từ của mình vào, ví

dụ “I’m wearing a hat, a scarf, and a jacket. Các bạn cứ lần lượt cho đến khi nào câu quá dài thì kết thúc

và bắt đầu lại bằng một câu khác.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm