Tiếng Anh lớp 3 Unit Opener Unit 7 trang 115 Explore Our World


Look and check. I see a doll. yes no

Look and check.

(Nhìn và kiểm tra.)

I see a doll.

yes

no


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm