Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1A Unit 1 trang 20 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and number. 3. Draw and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

I have a crayon. (Tôi có một cây bút màu sáp.)

I have a book. (Tôi có một quyển sách.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Listen and number.

(Nhìn. Nghe và đánh số.)

Bài 3

3. Draw and say.

(Vẽ và nói.)

I have a pencil. (Tôi có 1 cây bút chì.)

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Vẽ dụng cụ học tập của em và dùng mẫu câu "I have..." (Tôi có...) để mô tả.

Lời giải chi tiết:

I have a book. (Tôi có 1 quyển sách.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm