Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 3 trang 51 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Listen, point and say. 3. Draw and share.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)


Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

parents: bố mẹ

grandparents: ông bà

grandmother: bà

grandfather: ông

Bài 3

3. Draw and share.

(Vẽ và chia sẻ.)

Phương pháp giải:

*Vẽ một tranh về gia đình bạn. Sau đó, nói cho các bạn nghe về gia đình của bạn.

Lời giải chi tiết:

This is a picture of my family. There are four people in my family. This is my mother. This is my father. This is my sister and me. We are a happy family.

(Đây là bức tranh về gia đình của tôi. Có 4 người trong gia đình của của tôi. Đây là mẹ tôi. Đây là bố tôi. Đây là em gái tôi và tôi. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm