Tiếng Anh lớp 3 Value Unit 3 trang 62 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat.2. Think. What do you do with your family?3. Share.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

Love your family. (Yêu quý gia đình của mình.)

I love my small family. (Tôi yêu quý gia đình nhỏ của mình.)

We work and we play. (Chúng tôi làm việc và vui chơi.)

Bài 2

2. Think. What do you do with your family?

(Suy nghĩ. Bạn làm gì cùng gia đình của mình?)

Lời giải chi tiết:

I love my small family. (Tôi yêu quý gia đình nhỏ của mình.)

We work, we cook and we travel together. (Chúng tôi làm việc, chúng tôi nấu ăn và chúng tôi đi du lịch.)

Bài 3

3. Share. 

(Chia sẻ.)

Lời giải chi tiết:

I love my big family. (Tôi yêu quý gia đình lớn của mình.)

 

We draw and we sing. (Chúng tôi vẽ và chúng tôi hát.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm