Tiếng Anh lớp 3 Unit Opener Unit 3 trang 49 Explore Our World


Look and check. I see____ three four people.

Đề bài

Look and check.

(Nhìn và kiểm tra.)

I see_____ people.

Three

Four

Lời giải chi tiết

I see three people.

(Tôi nhìn thấy 3 người.) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm