Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 3 trang 59 Explore Our World


1. Listen and repeat. 2. Listen and chant. 3. Play a game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

some (một vài, một số)

sister (chị gái, em gái)

short (thấp, ngắn)

bush (bụi cây)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Lời giải chi tiết:

This is my sister. (Đây là chị của tôi.)

My sister is short. (Chị của tôi thấp.)

Sit with my sister. (Ngồi xuống cùng với chị của tôi.)

Sing some songs! (Hát một vài bài hát!)

This is my sister. (Đây là chị của tôi.)

My sister is short. (Chị của tôi thấp.)

Play with my sister. (Chơi cùng với chị của tôi.)

Sing some songs! (Hát một vài bài hát!)

Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Cho một chữ cái bất kì, các bạn sẽ tìm những từ có chữ cái bắt đầu bằng chữ cái đã cho.

Ví dụ: Chữ cái được cho là “S”, một bạn nói: I say “Sing.”, bạn khác sẽ nói: I say “Sun”.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm