Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 6 trang 106 Explore Our World


1. Listen and repeat. TR: B61.2. Listen and sing. TR: B62.3. Play a game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. TR: B61

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

ttoy (đồ chơi)

t – robot (người máy)

ddoll (búp bê)

d– bed (giường)

Bài 2

2. Listen and sing. TR: B62

(Nghe và hát.)

Bài nghe:

Do you want to play?

Do you want to play with me?

Do you want to play?

Do you want to play with me?

Do you want to play?

Do you want to play with me?

Yes, I do! Yes, I do.

Dịch:

Bạn có muốn chơi không?

Bạn có muốn chơi với tôi không?

Bạn có muốn chơi không?

Bạn có muốn chơi với tôi không?

Bạn có muốn chơi không?

Bạn có muốn chơi với tôi không?

Vâng, tôi muốn! Vâng, tôi muốn!
Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Cách chơi: Bạn đầu tiên sẽ cho một từ bất kì (Ví dụ, “Doll”. Bạn kế bên sẽ phải nhắc lại từ của bạn đầu

tiên và nói thêm từ của mình (Ví dụ, “Doll, dog”). Bạn tiếp theo sẽ nhắc lại các từ của bạn đầu tiên và bạn

thứ 2 và nói thêm từ của mình (Ví dụ,“Doll, dog, bed”). Lần lượt cho đến khi nào không thể tiếp tục thêm

nữa thì kết thúc trò chơi.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm