Tiếng Anh lớp 3 The alphabet (B) trang 13 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Listen and point. Say. 3. Listen and sing. 4. Look and listen. Repeat. 5. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài 2

2. Listen and point. Say.

(Nghe và chỉ. Nói.)

Bài 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Bài 4

4. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Lặp lại.)

How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

M-I-A. Mia.

Bài 5

5. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

T-R-U-N-G. Trung. 

Lời giải chi tiết:

A: How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

B: T-H-A-N-H. Thanh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm