Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 8 trang 140 Explore Our World


1. Listen and read. TR: B107.2. Look and read. Check √.3. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B107

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Fun food!

Look at the picture! What is it? Do you know? Yes, it’s food. Some people play with food. They make

pictures of birds, cats, trees, or faces from food. They can play with these pictures. They can eat them,

too.

Dịch:

Đồ ăn thật vui!

Hãy nhìn vào bức tranh! Nó là gì vậy? Bạn có biết không? Vâng, nó là thức ăn. Một vài người chơi với thức

ăn. Họ làm thành hình con chim, con mèo, cây cối, hay mặt người từ thức ăn. Họ có thể chơi với những

hình thức ăn họ đã làm ra. Họ cũng có thể ăn chúng.


Bài 2

2. Look and read. Check √.

(Nhìn và đọc. Đánh dấu √.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. People can make pictures from ___.birdstreesvegetables

  (Người ta có thể làm thành hình từ  ___.)                      con chim            cây cối                    rau củ

2. People don’t ___ food.play with eatwatch

  (Người ta không  ___ thức ăn.)                                    chơi với              ăn                           xem


Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- What’s your favorite food?  (Đồ ăn yêu thích của bạn là gì?)

   Chicken. I like chicken. (Thịt gà. Tôi thích thịt gà.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm