Tiếng Anh lớp 3 Text B Unit 2 trang 43 Explore Our


1. Listen and read.2. Look at the picture in 1. Answer the questions.3. Write 10 – 15 words. Use the words in the box

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lời giải chi tiết:

I have a picture. There are four boys and three girls in the picture. They’re on a mountain. The mountain is green. There is a rainbow. It’s in the sky.

(Tôi có một bức tranh. Có 4 cậu con trai và 3 cô gái ở trong bức tranh. Họ ở trên núi. Ngọn núi màu xanh lá. Có một cầu vồng. Nó ở trong bầu trời.)

Bài 2

2. Look at the picture in 1. Answer the questions.

(Nhìn vào bức tranh ở bài 1. Hỏi và trả lời)

Lời giải chi tiết:

- How many boys and girls? (Có bao nhiêu bạn trai trai và bạn gái?) 

  There are four boys and three girls. (Có 4 bạn trai và 3 bạn gái.)

- Where are they? (Họ đang ở đâu?)

  They’re on a mountain. (Họ ở trên núi.)

- How many rainbows? (Có bao nhiêu cầu vồng?)

  There is a rainbow. (Có 1 cầu vồng.)

- Where is it? (Nó ở đâu?)

   It’s in the sky. (Nó ở trên bầu trời.)

Bài 3

3. Write 10 – 15 words. Use the words in the box

(Viết tầm 10 – 15 từ. Sừ dụng những từ trong hộp.)

Lời giải chi tiết:

There are five birds in the bush. They are red.

(Có 3 con chim ở trong bụi cây. Chúng màu đỏ)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm