Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 2B trang 80 Explore Our World


1. Look. Listen and circle. 2. Listen to the answers. Check the correct questions. 3. Reorder the words. Write the sentences.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen to the answers. Check the correct questions.

(Nghe câu trả lời. Kiểm tra lại câu hỏi đúng.)

Bài 3

3. Reorder the words. Write the sentences.

(Sắp xếp lại trật tự các từ. Viết thành câu hoàn chỉnh.)

Lời giải chi tiết:

1. I am taking a bath. (Tôi đang tắm.)

2. I have a big family. (Tôi có một đại gia đình.)

3. My father is in the kitchen. (Bố của tôi ở trong nhà bếp.)

4. I am in my bedroom. (Tôi ở trong phòng ngủ của tôi.)

5. There is a sofa in the living room. (Có một cái ghế sô pha ở trong phòng khách.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu