Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 6 trang 99 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. TR. B49.2. Listen, point. Say. TR. B50.3. Draw. Guess and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR. B49

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

a ball: trái banh, quả bóng

a kite: con diều 

a top: con quay

a yo-yo: cái yô-yô (đồ chơi trẻ em)


Bài 2

2. Listen, point. Say. TR. B50

(Nghe, chỉ. Nói.)


Bài 3

3. Draw. Guess and say.

(Vẽ. Đoán và nói.)


Phương pháp giải:

Phương pháp:

*Vẽ bất kì bất kì đồ chơi nào mà bạn thích. (yo-yo, top, kite, ball…)

*Một bạn sẽ đoán và đặt câu hỏi, 

Ví dụ, bạn sẽ hỏi có phải là đồ chơi yô-yô “Is is a yo-yo?”, Nếu đúng thì nói “Yes!”, sai nói “No!”Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm