Tiếng Anh lớp 3 The alphabet (A) trang 12 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Listen and point. Say. 3. Listen and sing. 4. Play a game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài 2

2. Listen and point. Say.

(Nghe và chỉ. Nói.)


Bài 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Bài 4

4. Play a game.

(Chơi trò chơi.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm