Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary and Listening: Boarding time


THINK! What should you look at when you are going to fly? 1. Fill in the blanks with these words. Listen and check. 2. Listen and answer these questions. 3. Read the Study Strategy. Listen again and complete the table below. 4. Listen to the dialogue again and complete the sentences. 5. USE IT! Work in pairs. Imagine you are at the airport and you are going to Hà Nội. Make your own dialogue.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! What should you look at when you are going to fly?

(SUY NGHĨ! Bạn nên nhìn gì khi bạn chuẩn bị bay?)


Lời giải chi tiết:

We should look at the departure information board, the guide signs, the shuttle bus number and the gate

number.

(Chúng ta nên xem bảng thông tin khởi hành, bảng chỉ dẫn, số xe đưa đón và số cổng.)


Bài 1

 1.Fill in the blanks with these words. Listen and check. 

(Điền vào chỗ trống với những từ này. Nghe và kiểm tra.)

yellow sign               departure information board                   gate               shuttle


     

……………………………………………    …………………………………………


Lời giải chi tiết:

                                       

departure information board                                  shuttle (xe đưa đón)

(bảng thông tin khởi hành)

                                         

gate (cổng)                                                           yellow sign (biển báo màu vàng)


Bài 2

2.Listen and answer these questions.

(Hãy nghe và trả lời những câu hỏi này.)

1 Where do Mike and Jane go?

(Mike và Jane đi đâu?)

2 What does Mike want to visit?

(Mike muốn đến thăm gì?)

STUDY STRATEGY (Chiến thuật Học tập)

Gaining details (Thu thập thông tin chi tiết)

1 Listen and write down the numbers you hear.

(Nghe và viết ra những con số bạn nghe được.)

2 Try to write down the nouns before the numbers you hear.

(Cố gắng viết ra các danh từ trước các số bạn nghe được.)

Bài 3

3.Read the Study Strategy. Listen again and complete the table below.

(Đọc Chiến thuật Học tập. Nghe lại và hoàn thành bảng bên dưới.)

Flight number

(Số chuyến bay)

Departure time

(Giờ khởi hành)

Terminal

(Nhà ga)

Gate

(cổng)

       

Bài 4

 4.Listen to the dialogue again and complete the sentences.

(Nghe lại đoạn hội thoại và hoàn thành các câu.)

1 Mike and Jane are going to ……………………... .

2 They are looking for their flight ……………………....

3 They fly with ……………………...  .

4 Their flight departs at ……………………....

5 They are going to catch the airport ……………………... to Terminal 1 and walk to Gate 34.


Phương pháp giải:

1 Mike và Jane sẽ …………………… ....

2 Họ đang tìm kiếm chuyến bay của họ ……………………….

3 Họ bay với …………………… ....

4 Chuyến bay của họ khởi hành lúc ……………………….

5 Họ sẽ đón……………………  sân bay …………………… ... đến Nhà ga số 1 và đi bộ đến Cổng 34.


Bài 5

5.USE IT! Work in pairs. Imagine you are at the airport and you are going to Hà Nội. Make your

own dialogue.

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng bạn đang ở sân bay và bạn sẽ đến Hà Nội. Hãy tạo đoạn

đối thoại của riêng bạn.)

A: What’s the first thing you want to see when you get to Hà Nội? .

B: Hồ Chí Minh Mausoleum. I really like it.


Lời giải chi tiết:

A: What’s the first thing you want to see when you get to Hà Nội?

(Điều đầu tiên bạn muốn xem khi đến Hà Nội là gì?)

B: Hồ Chí Minh Mausoleum. I really like it.

(Lăng Bác. Tôi thực sự thích nó.)

A: Where are we going to stay?

(Chúng ta sẽ ở đâu?)

B: I’m going to stay in a hotel near West Lake.

(Chúng ta sẽ ở một khách sạn gần Hồ Tây.)

A: How are we going to hang around the capital?

(Chúng ta sẽ đi dạo quanh thủ đô bằng phương tiện gì?)

B: The hotel has motorbike rental service, so we can rent one.

(Khách sạn có dịch vụ cho thuê xe máy nên chúng ta có thể thuê một chiếc.)


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Infinities & quantifiers

  1. Choose ONE option to complete the sentence. 2. Look at the sentences in exercise 1 and complete the Rules.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets. 4. Write the negative and interrogative forms of these affirmative sentences. 5. Fill in the blanks with some, any or a lot of / lots of. 6. USE IT! Work in pairs. Tell the other what you want to do, need to do and must do when you go home every day. Finished? Think of more sentences using infinitives with to o

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Speaking: At the airport check-in

  THINK! You are at an international airport. How can you do the check-in? 1. Complete the dialogue with the correct words. Then listen and check. 2. Cover the dialogue. Which phrases are for checking in at the airport? Listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Rearrange the dialogue, then practise it. 5. USE IT! Work in pairs. Prepare a dialogue for the following situation. Use the key phrases. Then change roles.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Writing: Emails

  THINK! What kinds of accidents can happen to skiers? 1. Read the email. What happened to Clare? Why can't she go out? 2. Study the Key Phrases. Which phrases go at the beginning and which go at the end of an email? 3. Look at the words in blue in the text. Which word introduces a reason? Which one introduces a result? 4. Complete the sentences with because or so. 5. USE IT! Follow the steps in the Writing Guide.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Culture: High flyers

  HIGH FLYERS. 1. Read and listen to the text. Write dates before the following statements. 2. Match the words in blue in the text with definitions. 3. Read the text again and answer the questions. 4. YOUR CULTURE - Work in groups to complete the table. Use the following questions to help you. 5. USE IT! Work in pairs. Plan a flight for your holiday. Use the following phrases.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Puzzles and Games

  1. A BOARD GAME. Work in groups. Follow the instructions. 2. Order the blocks of letters to complete the sentences. 3. Circle the correct answer. 4. FIND SOMEONE WHO … Walk around the classroom and ask questions. Write a different name for each question. 5. GUESS WHO? Work in groups. Follow the instructions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.