Tiếng Anh 7 Unit 5 Vocabulary: Units of measurement


THINK! Where can you find information about world records? 1. Complete lists 1–3 with the words in the box. Put the time and number words in order. Then listen and check. 2. Complete the Amazing Achievements text with words from exercise 1. Then listen and check. 3. Listen and repeat numbers 1–5. 4. Say numbers 6–10. Listen and check. 5. Look at the list of questions. Then watch or listen to people guessing the answers. Which of the questions do they answer? 6. Watch or listen again. Read t

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! Where can you find information about world records?

(SUY NGHĨ! Bạn có thể tìm thông tin về các kỷ lục thế giới ở đâu?)


Lời giải chi tiết:

You can find information about world records on the internet.

(Bạn có thể tìm thông tin về các kỷ lục thế giới trên internet.)


Bài 1

1.Complete lists 1–3 with the words in the box. Put the time and number words in order. Then

listen and check.

(Hoàn thành danh sách 1–3 với các từ trong hộp. Đặt từ  chỉ thời gian và số theo thứ tự. Sau đó, lắng nghe

và kiểm tra.)

billion             century            day          decade             fraction

half                    hour                       hundred                       kilo                           kilometre

metre               millennium                        million                            minute

week                     month                         quarter                                  second 

thousand                   ton                           year

1 Time: millennium (longest), …

2 Numbers: billion (biggest), …

3 Measurements: ton, …


billion (tỷ)        century (thế kỷ)        day (ngày)     decade (thập kỷ) fraction (phần nhỏ)
half (nửa)         hour (giờ)         hundred (trăm)            kilo (kí)         kilometre (kilomet)
metre (mét)      millennium (thiên niên kỷ)   million (triệu) minute (phút)
week (tuần)     month (tháng)           quarter (1 phần tư)      second (giây)
thousand (ngàn) ton (tấn)                year (năm)

Phương pháp giải:

billion (tỷ)        century (thế kỷ)        day (ngày)     decade (thập kỷ) fraction (phần nhỏ)

half (nửa)         hour (giờ)         hundred (trăm)            kilo (kí)         kilometre (kilomet)

metre (mét)      millennium (thiên niên kỷ)   million (triệu) minute (phút)

week (tuần)     month (tháng)           quarter (1 phần tư)      second (giây)

thousand (ngàn) ton (tấn)                year (năm)

1 Thời gian: thiên niên kỷ (dài nhất),…

2 Con số: tỷ (lớn nhất),…

3 Đo lường: tấn,…


Lời giải chi tiết:

1 Time: millennium (longest), century, decade, year, month, week, day, hour, minute, second

2 Numbers: billion (biggest), million, thousand, hundred, half, quarter, fraction

3 Measurements: ton, kilo, kilometre, metre


Bài 2

 2.Complete the Amazing Achievementstext with words from exercise 1. Then listen and check.

(Hoàn thành văn bản Amazing Achievements với các từ trong bài tập 1. Sau đó nghe và kiểm tra.)

AMAZING ACHIEVEMENTS

AGE

Jeanne Calment (1875–1997) lived 122 years and 164 (1) ………… .

HEIGHT

Thirteen-year-old Malavath Poorna from India climbed Mount Everest (8,848 (2) …… ) in 2014.

DISTANCE

In 1970 three American astronauts travelled more than four hundred (3) …………  kilometres from Earth,

around the moon, and back to Earth again.

RAP

Chicago rapper Twista can rap an incredible 280 words a (4) …………  . That’s almost five words every (5) …………  .

FOOD

Takeru Kobayashi once ate 110 hot dogs in ten (6) …………  .

BOOKS

Agatha Christie was one of the most popular writers in history, selling more than two (7) …………  books.

FILMS

Jennifer Lawrence is the most successful film actress of the last (8) …………  . The first Hunger Games film

made more than 864 (9) …………  dollars.

SPORT

Paula Radcliffe finished a 42.195-(10) …………  marathon in two hours, 15 minutes and 25 (11) …………  .

MONEY

One of the world's richest people is Warren Buffett. His wealth is approximately 96 (12) …………  dollars.

SKILL

Nancy Siefker shot an arrow 6.09 (13) …………  – using her feet!

STRENGTH

Kevin Fast pulled a 55-(14) …………  aeroplane.

ENDURANCE

Wimm Hoff spent 1 (15) …………  , 42 minutes and 22 seconds covered in snow. Brrrr!


Lời giải chi tiết:

1. days

2. metres

3. thousand

4. minute

5. second

6. minutes

7. billion

8. decade

9. million

10. kilometres

11. seconds

12. billion

13. metres

14.tons

15.hour

AMAZING ACHIEVEMENTS

AGE

Jeanne Calment (1875–1997) lived 122 years and 164 days.

HEIGHT

Thirteen-year-old Malavath Poorna from India climbed Mount Everest (8,848 metres) in 2014.

DISTANCE

In 1970 three American astronauts travelled more than four hundred thousand kilometres from Earth,

around the moon, and back to Earth again.

RAP

Chicago rapper Twista can rap an incredible 280 words a minute. That’s almost five words every second.

FOOD

Takeru Kobayashi once ate 110 hot dogs in ten minutes.

BOOKS

Agatha Christie was one of the most popular writers in history, selling more than two billion books.

FILMS

Jennifer Lawrence is the most successful film actress of the last decade. The first Hunger Games film made

more than 864 million dollars.

SPORT

Paula Radcliffe finished a 42.195- kilometres marathon in two hours, 15 minutes and 25 seconds.

MONEY

One of the world's richest people is Warren Buffett. His wealth is approximately 96 billion dollars.

SKILL

Nancy Siefker shot an arrow 6.09 metres – using her feet!

STRENGTH

Kevin Fast pulled a 55- tons aeroplane.

ENDURANCE

Wimm Hoff spent 1 hour, 42 minutes and 22 seconds covered in snow. Brrrr!

Tạm dịch:

NHỮNG THÀNH TÍCH TUYỆT VỜI

TUỔI

Jeanne Calment (1875–1997) sống 122 năm 164 ngày.

CHIỀU CAO

Malavath Poorna, 13 tuổi đến từ Ấn Độ đã leo lên đỉnh Everest (8.848 mét) vào năm 2014.

KHOẢNG CÁCH

Năm 1970, ba phi hành gia người Mỹ đã đi hơn bốn trăm nghìn km từ Trái đất, vòng quanh mặt trăng và

quay trở lại Trái đất một lần nữa.

RAP

Rapper Chicago Twista có thể rap 280 từ một phút một cách đáng kinh ngạc. Đó là gần năm từ mỗi giây.

ĐỒ ĂN

Takeru Kobayashi đã từng ăn 110 chiếc xúc xích trong vòng mười phút.

SÁCH

Agatha Christie là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất trong lịch sử, bán được hơn hai tỷ cuốn sách.

PHIM

Jennifer Lawrence là nữ diễn viên điện ảnh thành công nhất trong thập kỷ qua. Bộ phim Hunger Games đầu

tiên đã thu về hơn 864 triệu đô la.

THỂ THAO

Paula Radcliffe đã hoàn thành cuộc đua marathon 42,195 km trong hai giờ 15 phút và 25 giây.

TIỀN BẠC

Một trong những người giàu nhất thế giới là Warren Buffett. Tài sản của anh ấy là xấp xỉ 96 tỷ đô la.

KỸ NĂNG

Nancy Siefker đã bắn một mũi tên dài 6,09 mét - bằng đôi chân của mình!

SỨC LỰC

Kevin Fast đã kéo một chiếc máy bay nặng 55 tấn.

SỨC BỀN

Wimm Hoff đã trải qua 1 giờ 42 phút và 22 giây bị tuyết bao phủ. Brrrr!


Bài 3

3.Listen and repeat numbers 1–5.

(Nghe và lặp lại các số từ 1–5.)

1 1.6              3 1,005                  5 1,253,871

2 235             4 23,608


Lời giải chi tiết:

1 1.6 = one point six

2 235 = two hundred and thirty five

3 1,005 = one thousand and five

4 23,608 = twenty three thousand six hundred and eight.

5 1,253,871 = one million two hundred and fifty three thousand eight hundred and seventy one


Bài 4

4. Say numbers 6–10. Listen and check.

(Nói các số từ 6–10. Nghe và kiểm tra.)

6 9.25                             9 82,359

7 555                                 10 9,999,999

8 9,001


Lời giải chi tiết:

6 9.25 = nine point two five

7 555 = five hundred and fifty five

8 9,001 = nine thousand and one

9 82,359 = eighty two thousand three hundred and fifty nine

10 9,999,999 = nine million nine hundred and ninety nine thousand nine hundred and ninety nine


Bài 5

5. Look at the list of questions. Then watch or listen to people guessing the answers. Which of

the questions do they answer?

(Nhìn vào danh sách các câu hỏi. Sau đó xem hoặc nghe mọi người đoán câu trả lời. Họ trả lời câu hỏi nào?)

1 How long does a butterfly live?

2 How many people live in Viêt Nam?

3 How much does an elephant weigh?

4 How fast can the world’s fastest car go?

5 How many minutes are there in a lifetime?

6 How tall is the world’s smallest person?

7 How many countries and languages are therein the world?


Phương pháp giải:

1 Con bướm sống được bao lâu?

2 Có bao nhiêu người sống ở Việt Nam?

3 Con voi nặng bao nhiêu?

4 Chiếc ô tô nhanh nhất thế giới có thể đi nhanh bao nhiêu?

5 Có bao nhiêu phút trong cuộc đời?

6 Người nhỏ nhất thế giới cao bao nhiêu?

7 Có bao nhiêu quốc gia và ngôn ngữ trên thế giới?


Bài 6

6. Watch or listen again. Read the Key Phrases. Which of the phrases do you hear each person say?

(Xem hoặc nghe lại. Đọc các Cụm từ khoá. Bạn nghe thấy từng người nói những cụm từ nào?)

KEY PHRASES

Guessing and estimating

Have a guess!

Any ideas?

What do you reckon?

I know that one.

I don’t know.

I’ve no idea.

I guess / I reckon …

Probably / Maybe.

Around / About …

Phương pháp giải:

KEY PHRASES (Cụm từ khoá)

Guessing and estimating (Đoán và ước tính)

Have a guess! (Hãy đoán xem!)

Any ideas? (Có ý kiến gì không?)

What do you reckon? (Bạn nghĩ sao?)

I know that one. (Tôi biết điều đó.)

I don’t know. (Tôi không biết.)

I’ve no idea. (Tôi không biết.)

I guess / I reckon …(Tôi đoán / tôi nghĩ…)

Probably / Maybe. (Có lẽ / Có thể.)

Around / About …( Khoảng / khoảng…)

Bài 7

7.USE IT! Work in groups. Guess the answers to some of the questions in exercise 5. Use the key

phrases.

(THỰC HÀNH! Làm việc nhóm. Đoán câu trả lời cho một số câu hỏi trong bài tập 5. Sử dụng các cụm từ khóa.)

How long does a butterfly live? Any ideas?

(Một con bướm sống được bao lâu? Có ý kiến gì không?)

I’ve no idea.

(Tôi không biết.)

Have a guess! 

(Hãy đoán xem!)

OK, I’d say maybe two months..

(Được rồi, tôi nói có thể là hai tháng.)


Lời giải chi tiết:

2.

A: How many people live in Viêt Nam? (Có bao nhiêu người sống ở Việt Nam?)

B: I guess about ninety million. (Tôi đoán là khoảng chín mươi triệu.)

3.

A: How much does an elephant weigh? (Con voi nặng bao nhiêu?)

B: I don’t know. (Tôi không biết.)

A: Have a guess! (Hãy đoán đi!)

B: I guess five thousand kilos.( Tôi đoán năm nghìn kg.)

4.

A:  How fast can the world’s fastest car go? 

(Chiếc ô tô nhanh nhất thế giới có thể đi với tốc độ bao nhiêu?)

B:I know that one. It’s 508.7297 km per hour.

(Tôi biết điều đó. Nó là 508,7297 km trên giờ.)

5.

A:  How many minutes are there in a lifetime? Any ideas?

(Có bao nhiêu phút trong cuộc đời? Có ý kiến gì không?)

B:I’ve no idea. (Tôi không biết.)

A: Have a guess! (Hãy đoán xem!)

B:Well, I’d say maybe around 37 million minutes.

(Chà, tôi nói có thể khoảng 37 triệu phút.)

6.

A:  How tall is the world’s smallest person? What do you reckon?

(Người nhỏ nhất thế giới cao bao nhiêu? Bạn nghĩ sao?)

B: I don’t know. (Tôi không biết.)

A: Just guess! (Chỉ đoán thôi!)

B: I guess it’s 70 centimetres.

(Tôi đoán là 70 cm.)

7.

A:  How many countries and languages are therein the world?

(Có bao nhiêu quốc gia và ngôn ngữ trên thế giới?)

B: I know that one. There are 196 countries and7,117 languages in the world.

(Tôi biết điều đó. Có 196 quốc gia và 7.117 ngôn ngữ trên thế giới.)


Finished?

Finished? Write more questions like the ones in exercise 5. Ask the group your questions to see if

anyone knows the answers.

(Bạn đã hoàn thành? Viết thêm các câu hỏi tương tự như câu hỏi trong bài tập 5. Đặt câu hỏi cho nhóm của bạn để

xem có ai biết câu trả lời không.)


Lời giải chi tiết:

1.How long does a mosquito live?

(Muỗi sống được bao lâu?)

2.How old is Vietnam’s oldest person?

(Người cao tuổi nhất Việt Nam bao nhiêu tuổi?)

3.How big is the world’s largest country?

(Quốc gia lớn nhất thế giới rộng bao nhiêu?)

4.How long is The Great Wall of China?

(Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc dài bao nhiêu?)

5.How high is the Mount Everest?

(Đỉnh Everest cao bao nhiêu?)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Reading: Meals for medals

  THINK! What do you eat to have the best performance? 1. Read the text quickly. The following words may be new to you. What do you think they mean? Compare your ideas with a partner's. 2. Read and listen to the text and answer the questions. 3. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! Work in pairs. Do you think a good diet can bring you medals?

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Language focus: Making comparisons

  1. Complete the sentences with the words from the reading text on page 60. 2. Look again at exercise 1, then complete the rules with like, different from, as … as. 3. Look at the information about the athletes. Then complete sentences 1-5 using comparative forms of the adjectives. 4. Complete the sentences with like, different from, as … as. 5. USE IT! Work in pairs. Compare opinions about the things in box B using comparative and superlative forms of the adjectives in box A. Finished? Make c

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Vocabulary and Listeing: Jobs and skills

  THINK! At what ages can most people talk, walk, count, spell their name, read, write? When could you first speak English? 1. Choose the correct bold words in the texts. Listen and check. 2. PRONUNCIATION /ə/ in jobs Listen to the jobs. Then listen again and repeat. 3. Listen to more jobs and skills. Find the words you hear in the text in exercise 1. Listen again and repeat the words. 4. Listen to part of the programme and write True or False. 5. USE IT! Work

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Language focus: Ability: can and could, Questions with How...?

  1. Change the words in bold from affirmative to negative, or negative to affirmative, to make sentences. 2. Look at the sentences in exercise 1 again and choose the correct words in the Rules. 3. Complete the text with affirmative and negative forms of can and could. 4. Match 1–6 with a–f to make questions. Can you remember the answers? Ask and answer the questions with your partner. 5. USE IT! Make questions with How … ? and the words in the table. Then ask and answer the questions with you

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Speaking: Making and responding to suggestions

  THINK! What can you do best: sing, dance, or play an instrument? How can you get better? 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What does Kim want to learn? 2. Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at ideas 1–5. Take turns giving and responding to advice for each situation. 5. USE IT! Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue using

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí